Έχετε στη διάθεσή σας τη μακροχρόνια εμπειρία και άρτια τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της Εθνικής Factors καθώς και σύγχρονες πληροφοριακές υποδομές.

Σε συνεργασία με την Εθνική Factors εξασφαλίζετε ποιοτικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν την ενίσχυση της ρευστότητας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας.

Οφέλη του Factoring:
Εξασφάλιση ρευστότητας
Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων
Έλεγχος της φερεγγυότητας των οφειλετών
Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
Ενίσχυση εξωστρέφειας

Οι υπηρεσίες μας

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Μπορείτε να μετατρέψετε τις επί πιστώσει πωλήσεις σε κεφάλαιο κίνησης, με άμεση προεξόφληση του προσυμφωνημένου ποσοστού της αξίας των απαιτήσεων.

Διαχείριση απαιτήσεων

Εξασφαλίστε ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεών σας καθώς και σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες είσπραξης και ελέγχου των όρων πιστώσεων.

Πιστοληπτικός έλεγχος

Η Εθνική Factors αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου έναντι των οφειλετών.

Τα προϊόντα μας

Εγχώριο Factoring

Η Εθνική Factors αναλαμβάνει την άμεση προεξόφληση μέρους της αξίας των απαιτήσεων της επιχείρησης σας, τη διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών σας, μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών απαιτήσεων.

Εξαγωγικό Factoring

Η Εθνική Factors αναλαμβάνει την προεξόφληση και διαχείριση απαιτήσεων, την είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων από συνεργαζόμενους ανταποκριτές πράκτορες του εξωτερικού, την κάλυψη του κινδύνου αφερεγγυότητας των πελατών σε ποσοστό 100% και την απαλλαγή από χρονοβόρα στην επίλυσή τους γλωσσικών, γεωγραφικών και νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στις διαπραγματεύσεις με τους οφειλέτες.

Reverse Factoring

Μέσω της πλέον σύγχρονης μορφής του χρηματοδοτικού εργαλείου του Αντίστροφου Factoring (ή Reverse Factoring), η επιχείρησή σας αποδεσμεύει κεφάλαιο κίνησης αξιοποιώντας τη δυνατότητα καλύτερων όρων πίστωσης από τους προμηθευτές σας.
Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου
Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Aν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρηματικό σας σύμβουλο ή τον σύμβουλο εταιρικής συναλλακτικής τραπεζικής, να επισκεφθείτε ένα κατάστημα ή την ιστοσελίδα ΕΘΝΙΚΗ Factors.

Digital λύσεις για τους εργαζομένους σας

E-factoring

E-factoring

H ψηφιακή πλατφόρμα e-Factoring που παρέχεται μέσω του Internet Banking σάς παρέχει άμεση ενημέρωση για τις κινήσεις των λογαριασμών σας σε πραγματικό χρόνο (real time), πρόσβαση σε πλήθος αναφορών καθώς και σε νέες λειτουργικότητες.
Μαθαίνω περισσότερα

Έχετε απορίες;

To Factoring είναι μία σύμβαση μεταξύ του πράκτορα και του προμηθευτή, στο πλαίσιο της οποίας:

(α) ο προμηθευτής μπορεί να εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι των πελατών (οφειλετών) του

(β) ο πράκτορας θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) έναντι της αγοράς των εμπορικών απαιτήσεων.
  • Λογιστική διαχείριση των λογαριασμών των οφειλετών.
  • Την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων.
  • Την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.
Συνήθως η χρηματοδότηση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη γνωστοποίηση των απαιτήσεων.
  1. Ο προμηθευτής υπογράφει σύμβαση Factoring με την Εθνική Factors και ενημερώνει εγγράφως τους οφειλέτες του (αγοραστές) για την εκχώρηση των απαιτήσεων έναντι αυτών στην Εθνική Factors.
  2. Μετά την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών ο προμηθευτής γνωστοποιεί τις εκχωρημένες απαιτήσεις του έναντι των οφειλετών (αγοραστών)  στον πράκτορα.
  3. Ο πράκτορας χορηγεί προκαταβολές (χρηματοδοτεί) επί της αξίας των εκχωρημένων απαιτήσεων τον προμηθευτή.
  4. Ο οφειλέτης καταβάλλει στον πράκτορα την αξία των απαιτήσεων που ο τελευταίος έχει αναλάβει να διαχειριστεί και να εισπράξει.

Η συνολική επιβάρυνση στο Factoring από τελείται από δύο συστατικά κόστους:

  • Την προμήθεια διαχείρισης, η οποία χρεώνεται επί της αξίας των εκχωρημένων τιμολογίων και αφορά το διαχειριστικό, εισπρακτικό και ασφαλιστικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την προμήθεια προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται στο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού ανά ημέρα και αντιστοιχεί στο χορηγητικό επιτόκιο που βαρύνει το εκάστοτε υπόλοιπο των προεξοφλημένων απαιτήσεων.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Delos Business Mutual Funds

Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε για την επιχείρησή σας σε ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της NBG Asset Management.
Μαθαίνω περισσότερα
Υπηρεσία SEPA instant payments

Υπηρεσία SEPA instant payments

Μπορείτε να μεταφέρετε και να λαμβάνετε χρήματα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών, άμεσα και με ασφάλεια.
Μαθαίνω περισσότερα
Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top