Αναθεωρημένο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων

Η εξέλιξη νέων τεχνολογιών και τάσεων στα ψηφιακά δίκτυα εξυπηρέτησης και ειδικότερα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθιστά αναγκαία τη συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων μας και τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι ενέργειες της Εθνικής Τράπεζας προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ως βασικούς στόχους τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σε ασφαλές περιβάλλον, τον εμπλουτισμό της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων καθώς και την αναβάθμιση του τεχνολογικού τους υπόβαθρου, με διαφάνεια, σεβασμό και πλήρη συμμόρφωση της τράπεζάς μας με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.  

Με γνώμονα τα παραπάνω, σας παρέχουμε πλέον αναβαθμισμένο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και μεταφορών στα ψηφιακά μας κανάλια, το οποίο περιλαμβάνει: μηνιαία όρια, ανάρτηση δικαιολογητικών και διευρυμένες λειτουργικότητες.

 

Μηνιαία Όρια

Εφαρμογή μηνιαίων ορίων για το άθροισμα των μεταφορών πίστωσης προς λογαριασμούς εκτός Εθνικής Τράπεζας, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Ανάρτηση δικαιολογητικών

Ανάλογα με το ποσό, το νόμισμα και τη χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης, ενδέχεται να προβλέπεται επισύναψη δικαιολογητικών εγγράφων για τη μεταφορά πίστωσης.

Συναλλαγές με χρέωση λογαριασμού σε ξένο νόμισμα

Νέα λειτουργικότητα για τη διενέργεια μεταφορών πίστωσης σε ξένο νόμισμα με χρέωση λογαριασμού που τηρείται σε ξένο νόμισμα.

Οι νέες λειτουργικότητες αναλυτικά

1. Καθορισμός μηνιαίων ορίων συναλλαγών

Συναλλαγές προς τρίτες τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Τα μηνιαία όρια αφορούν στο άθροισμα της συνολικής αξίας των μεταφορών πίστωσης που μπορείτε να διενεργήσετε εκτός Εθνικής Τράπεζας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Το διαθέσιμο μηνιαίο όριο απομειώνεται διαδοχικά με το ποσό κάθε συναλλαγής που διενεργείται μέσω ψηφιακών καναλιών εντός του διαστήματος αναφοράς. Τα όρια ανανεώνονται την πρώτη ημερολογιακή μέρα κάθε μήνα, ενώ τυχόν υπόλοιπο ορίου προηγούμενου μηνός δε μεταφέρεται στον επόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταφορές πίστωσης που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων μας καθώς και οι συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας i-bank Trade Finance, ούτε περιορίζονται από τα μηνιαία όρια, ούτε συνυπολογίζονται στην απομείωσή τους.

Συναλλαγές εντός Εθνικής Τράπεζας

Οι συναλλαγές μεταφορών που εκτελούνται με προορισμό λογαριασμούς σας, λογαριασμούς τρίτων εντός Εθνικής Τράπεζας, καθώς επίσης και οι συναλλαγές που αφορούν σε πληρωμές λογαριασμών & οφειλών, δεν προσμετρώνται στα μηνιαία όρια συναλλαγών.

Μηνιαία όρια συναλλαγών

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι τα μηνιαία όριά σας διαμορφώνονται ως εξής:

Χρέωση λογαριασμών σε ευρώ: για συναλλαγές με προορισμό χώρες

  • με υψηλότερα όρια το μηνιαίο όριό σας διαμορφώνεται σε 1.200.000€, ενώ
  • με χαμηλότερα όρια το μηνιαίο όριό σας διαμορφώνεται σε 500.000€ (*).

Χρέωση λογαριασμών σε ξένο νόμισμα: για συναλλαγές με προορισμό χώρες

  • με υψηλότερα όρια το μηνιαίο όριό σας διαμορφώνεται σε  500.000€, ενώ
  • με χαμηλότερα όρια το μηνιαίο όριό σας διαμορφώνεται σε 200.000€ (*).

(*) Σημειώνουμε ότι το μηνιαίο όριο για χώρες με χαμηλότερα όρια αποτελεί υποσύνολο του μηνιαίου ορίου των χωρών με τα υψηλότερα όρια. 

Παρακολούθηση μηνιαίων ορίων

Mπορείτε να ενημερώνεστε για το ύψος και για την ανάλωση των μηνιαίων ορίων και τις χώρες με υψηλότερα/χαμηλότερα όρια, μέσω του Internet Banking, από την ενότητα «Εμφάνιση Προφίλ», επιλέγοντας την ενότητα «Όρια».

2. Ανάρτηση δικαιολογητικών

Ανάλογα με το ποσό της μεταφοράς πίστωσης, το νόμισμα και τη χώρα προορισμού, ενδέχεται πριν την εκτέλεση της συναλλαγής, και για την ολοκλήρωσή της να απαιτηθεί η ανάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων στο Internet Banking.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η ανάρτηση δικαιολογητικών

  • για συναλλαγές άνω των 150.000€ από λογαριασμούς ευρώ ή ξένου νομίσματος σε χώρες με τα υψηλότερα όρια. Εξαιρούνται οι συναλλαγές σε λογαριασμούς ευρώ εντός Ελλάδος για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η ανάρτηση δικαιολογητικών
  • για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού από λογαριασμούς ευρώ ή ξένου νομίσματος σε χώρες με τα χαμηλότερα όρια. Για τις χώρες Kύπρο και Βουλγαρία, απαιτείται ανάρτηση για ποσά άνω των 50.000€.

Δεν απαιτείται ανάρτηση δικαιολογητικών για τις συναλλαγές με εντολέα και δικαιούχο το ίδιο Νομικό Πρόσωπο.

Στην περίπτωση αποστολής συναλλαγών μέσω μαζικών αρχείων ΕΘΝΟCREDITS (μέσω ΕΘΝΟFILES, FTPS, SCORE)   γίνεται αναγκαία η αποστολή δικαιολογητικών εγγράφων στο email MTD@nbg.gr μετά τη διαβίβαση του αρχείου.

3. Νέα λειτουργικότητα: Διενέργεια συναλλαγών με χρέωση λογαριασμού σε ξένο νόμισμα

Με το αναθεωρημένο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, δίνεται πλέον η δυνατότητα αποστολής μεταφορών πίστωσης σε ξένο νόμισμα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με χρέωση λογαριασμού ξένου νομίσματος.

Ενημέρωση Στοιχείων

Υπενθυμίζεται πως προϋπόθεση για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών σας είναι να τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία επικαιροποιημένα:

Μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τα στοιχεία του προφίλ σας μέσω του NBG Internet Banking από την ενότητα Ρυθμίσεις → εμφάνιση προφίλ → αναλυτικά στοιχεία χρήστη ή με προγραμματισμένη επίσκεψη σε κάποιο κατάστημά μας.

Έχετε απορίες;

Τα μηνιαία όρια αφορούν στο άθροισμα της συνολικής αξίας των μεταφορών πίστωσης που διενεργείτε εκτός Εθνικής Τράπεζας σε Ελλάδα και Εξωτερικό, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

Η αξία κάθε συναλλαγής υπολογίζεται αθροιστικά στην παρακολούθηση του μηνιαίου ορίου.

Τα όρια επανέρχονται την πρώτη ημερολογιακή μέρα κάθε μήνα.

Οι συναλλαγές μεταφορών πίστωσης που εκτελούνται με προορισμό λογαριασμούς σας, σε τρίτους εντός Εθνικής Τράπεζας, καθώς επίσης και οι συναλλαγές που αφορούν σε πληρωμές λογαριασμών & οφειλών, δεν προσμετράνε στην συνολική μηνιαία αξία.

Συναλλαγές εκτός Εθνικής με εντολέα και δικαιούχο το ίδιο Νομικό Πρόσωπο.

Επιπλέον για συναλλαγές με δικαιούχο άλλο Νομικό Πρόσωπο:

  • Συναλλαγές κάτω των 150.000€ από λογαριασμούς ευρώ ή ξένου νομίσματος σε χώρες με τα υψηλότερα όρια (Κατηγορία Α).
  • Συναλλαγές σε λογαριασμούς ευρώ εντός Ελλάδος.
  • Συναλλαγές κάτω των 50.000 € από λογαριασμούς ευρώ ή ξένου νομίσματος στην Κύπρο και Βουλγαρία.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top