Αποτελέσματα A’ εξαμήνου 2022

A’ εξάμηνο 2022: Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €490 εκατ., με τα οργανικά κέρδη στα €280 εκατ.

  Tα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής ανάκαμψης των οργανικών εσόδων, της διατήρησης των λειτουργικών δαπανών στα ίδια περίπου επίπεδα και της ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου

 o Η ισχυρή ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους το Β’ τρίμηνο 2022 (+8% σε τριμηνιαία βάση), ως αποτέλεσμα κυρίως της εντυπωσιακής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+€1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση), επανάφερε τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τροχιά ανάπτυξης (+1% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο 2022), παρά την πλήρη απορρόφηση της αρνητικής επίπτωσης της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Frontier

o Η εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διατηρήθηκε (+23% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενη από τις εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, και κυρίως από τις προμήθειες από κάρτες, πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance)  

o Παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2022 και τη στρατηγική επένδυση της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+1% ετησίως), ως αποτέλεσμα της λελογισμένης διαχείρισης του κόστους και της συνεχιζόμενης περιστολής των δαπανών προσωπικού (-2% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω σε 50,1% από 52,1% το Α’ εξάμηνο 2021 (48,8% το Β’ τρίμηνο 2022), αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων 

o Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε σε τροχιά αποκλιμάκωσης, ανερχόμενο σε 68μ.β. το Α’ εξάμηνο 2022, υποστηριζόμενο από τις αρνητικές καθαρές ροές ΜΕΑ και τον υψηλό δείκτη κάλυψής τους

o Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τις διακοπείσες δραστηριότητες και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €546 εκατ. 

  Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη το Β’ τρίμηνο 2022 κατά 80% σε τριμηνιαία βάση περίπου, ενισχύοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά €1,1 δισ. σε ένα τρίμηνο 

 o Οι εκταμιεύσεις δανείων1 ενισχύθηκαν σημαντικά κατά το Β’ τρίμηνο 2022, ανερχόμενες σε €1,9 δισ., αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής

o Σε επίπεδο εξαμήνου, οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €3,0 δισ., ενισχυμένες κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, αυξάνοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα κατά €2,3 δισ. σε ετήσια βάση

  Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω σε €1,9 δισ. ή €0,4 δισ. μετά από προβλέψεις, με το δείκτη ΜΕΑ να διαμορφώνεται σε 6,1%

 o Παρά τη μειωμένη πλέον περίμετρο ρυθμισμένων ΜΕΑ, οι οργανικές ροές παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα το Β’ τρίμηνο 2022      (-€0,1δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων

o Ο δείκτης ΜΕΑ ύψους 6,1% στην Ελλάδα (6,3% σε επίπεδο Ομίλου), μειωμένος περαιτέρω κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 670μ.β. σε ετήσια βάση, ευθυγραμμίζεται με το στόχο μας για το 2022 

o Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 80,8% στην Ελλάδα το Β’ τρίμηνο 2022, ενισχυμένος κατά 320μ.β. περίπου από το τέλος του 2021 παρά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αντικατοπτρίζει τη διατήρηση των οργανικών ροών ΜΕΑ σε αρνητικά επίπεδα

o Παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των ΜΕΑ πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα είτε Κρατικής είτε Τραπεζικής στήριξης, ούτε άλλων πελατών

o H σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier II αναμένεται άμεσα

 

  Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9 ανέρχονται σε 15,0%2 και 16,1%2 αντίστοιχα

 o Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9 διαμορφώθηκαν σε 15,0%2 και 16,1%2 αντίστοιχα, υποστηριζόμενα από την οργανική κερδοφορία της Τράπεζας (+50μ.β.), η οποία απορρόφησε την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού λόγω των υψηλών εκταμιεύσεων δανείων στο τρίμηνο (-30μ.β.) και τις αυξημένες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων που επηρεάζουν μερικώς την αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVTOCI)

o Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 60μ.β. περίπου, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9 σε 15,6% και 16,7%, αντίστοιχα

  H ισχυρή δυναμική του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού συνεχίζει να δίνει ώθηση για άμεσες αλλαγές

 o Σημαντικά επιτεύγματα του Προγράμματος Μετασχηματισμού το Α΄ εξάμηνο 2022 αποτελούν η πρόοδος που σημειώθηκε στα αποτελέσματα των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, με σημαντική αύξηση των προμηθειών στη Λιανική και Εταιρική Τραπεζική. Αναφορικά με το λειτουργικό μας μοντέλο, έχουμε καταγράψει σημαντική πρόοδο στη διαδικασία αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System), αυξήσαμε περαιτέρω το επίπεδο κεντροποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών πιστοδοτήσεων και χορηγήσεων ενέγγυων πιστώσεων & εγγυητικών επιστολών (LC/LG), ενώ εφαρμόσαμε δράσεις για τη μείωση των εξόδων ακίνητης περιουσίας

o Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών μας καναλιών να αγγίζουν τα 3,5 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες τα 2,6 εκατ. (+14% σε ετήσια βάση) τον Ιούνιο 2022. Επιπλέον, η πώληση προϊόντων τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών με εξωτερικούς συνεργάτες, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 58% ετησίως. Το διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών μας συνεχίζει να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς διατηρούμε μερίδιο αγοράς άνω του 50% στα καταναλωτικά δάνεια μέσω τρίτων 

o Αναφορικά με την ESG στρατηγική της Τράπεζας, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου του 2022 που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με την συνολική αξιολόγηση της Τράπεζας να συνάδει με το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών Τραπεζών που συμμετείχαν και την έκθεση του επιχειρηματικού μας μοντέλου σε κλιματικούς κινδύνους μετάβασης να αξιολογείται ως μικρότερου κινδύνου βιωσιμότητας. Τα συμπεράσματα της άσκησης αποτυπώνουν την ισχυρή προσήλωση και την πρόοδο που έχουμε ήδη σημειώσει στον τομέα ESG, θέτοντας τις βάσεις ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου και της έγκαιρης προσαρμογής των διαδικασιών και στρατηγικών της

o Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και την πλήρωση λοιπών μικρότερων δεσμεύσεων, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας το 2012 

 

 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Το κατεβάζω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top