Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2022

Α’ τρίμηνο 2022: Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €208 εκατ., με τα οργανικά κέρδη στα €125 εκατ.

Tα οργανικά κέρδη ενισχύονται κατά 32% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της σταδιακής ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου

o Μετά την αποενοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αντισταθμίστηκε μερικώς από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση 
o Αντανακλώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 25% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, με σημαντική ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
o Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν περαιτέρω, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη περιστολή των δαπανών προσωπικού    (-3% σε ετήσια βάση), η οποία απορρόφησε τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω κατά 160μ.β. περίπου σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,5% το Α’ τρίμηνο 2022
o Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και διαμορφώθηκε στις 73μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις το Α’ τρίμηνο 2022, μειωμένο κατά 40μ.β. περίπου σε ετήσια βάση
o Τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €360 εκατ., συμπεριλαμβάνοντας κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €139 εκατ.

  Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω σε €2,0 δισ. ή €0,4 δισ. μετά από προβλέψεις. Ο εγχώριος δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,5%

 o Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε (-€127 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), με τις οργανικές ροές ΜΕΑ να παραμένουν σε αρνητικά επίπεδα
o Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,5% στην Ελλάδα (6,7% σε επίπεδο Ομίλου), σημειώνοντας πτώση της τάξεως των 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 670μ.β. σε ετήσια βάση 
o Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις συνεχίζει να αυξάνεται και διαμορφώθηκε σε 81,8% στην Ελλάδα (+430μ.β. περίπου σε τριμηνιαία βάση), παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου
o Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις, η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα είτε κρατικής είτε τραπεζικής στήριξης παραμένει ενθαρρυντική, με τις αθετήσεις πληρωμών να κυμαίνονται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις καθυστερήσεων πληρωμών λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού 

  Αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση 

o Παρά την αβεβαιότητα, οι εκταμιεύσεις δανείων1 ενισχύθηκαν κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εκταμιεύσεων1 Λιανικής (+41% ετησίως) και Εταιρικής Τραπεζικής (+52% ετησίως), οδηγώντας την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση
o €0,8 δισ. εκταμιεύσεις δανείων κατά το Β’ τρίμηνο 2022 έως τα μέσα Μαΐου  

  Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ενσωματώνοντας την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, ανέρχονται σε 15,1%2 και 16,2%2 αντίστοιχα

 o Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, ενισχύθηκαν κατά +20μ.β. και +70μ.β. περίπου σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκαν σε 15,1%2 και 16,2%2 αντίστοιχα, αποτυπώνοντας την οργανική κερδοφορία της Τράπεζας και την ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής 
o Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 65μ.β. περίπου

  Το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού δημιουργεί ισχυρή δυναμική για αλλαγή

 o Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού συνεχίζει να συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, ως ο μηχανισμός που δημιουργεί ισχυρή δυναμική για βιώσιμες αλλαγές. Κινούμαστε αποφασιστικά προς ένα πιο ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, βασιζόμενοι σε νέες τεχνολογίες, ανάλυση δεδομένων και στρατηγικές συνεργασίες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη 
o Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών μας καναλιών να αγγίζουν τα 3,5 εκατ. (+11% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες σε 2,5 εκατ. (+16% σε ετήσια βάση). Επιπλέον, μόλις το 3% των συναλλαγών διενεργούνται πλέον στα καταστήματα, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μας μοντέλου 
o Αναφορικά με την ESG στρατηγική της Τράπεζας, υλοποιούμε πρωτοβουλίες για να ηγηθούμε της αγοράς όσον αφορά τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων στον τομέα της ενέργειας και να στηρίξουμε ουσιαστικά την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στην ΕΤΕ και σε όλη την Ελλάδα

 
 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Το κατεβάζω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top