ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 4354/2015, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Η «ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000, η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000, η «Τράπεζα Eurobank A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, η «Cairo No.3 Finance Designated Activity Company», με αριθμό μητρώου 649193 και με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (Fourth Floor, 3 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland), η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και η «ABS Metexelixis S.A.», που εδρεύει στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου, οδός de Bitbourg αρ. 19, Λουξεμβούργο, με αριθμό μητρώου B220285 (εφεξής οι «Μεταβιβάζουσες») ανακοινώνουν ότι σκοπεύουν να προβούν σε πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, στην Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.) με την επωνυμία «CORNER KICK LIMITED» που εδρεύει στην Λευκωσία, επί της οδού San Sousi αρ.28, 2ος όροφος, 2003, Κύπρος, με αριθμό μητρώου ΗΕ 427990 (εφεξής η «Αποκτώσα»). Σε αυτό το πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής ανάθεσης από την Αποκτώσα, η διαχείριση των ως άνω απαιτήσεων θα διενεργείται από την εταιρεία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με έδρα στο Μοσχάτο Αττικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 880/16.03.2017).
Στο υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται οι οφειλές που απορρέουν από το εμπραγμάτως εξασφαλισμένο κοινό ομολογιακό δάνειο (το «Ομολογιακό Δάνειο») εκδόσεως της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» (η «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ») καθώς και οι οφειλές που απορρέουν από τις με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2008 συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακών κινδύνων (ISDA Master Agreement), όπως οι οφειλές αυτές εξασφαλίζονται από τις αναφερόμενες στο Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίσεις και όλες οι άλλες απαιτήσεις που απορρέουν από τα λοιπά χρηματοδοτικά έγγραφα που υπεγράφησαν στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου, περιλαμβανομένων και απαιτήσεων που η ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ έχει κατά τρίτων και οι οποίες έχουν ενεχυρασθεί και εκχωρηθεί υπέρ των Μεταβιβαζουσών.
Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιείται ότι προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις και τα ανωτέρω χρηματοδοτικά έγγραφα ή σχετίζονται με αυτά και με την παρακολούθησή τους, θα διαβιβασθούν για τους σκοπούς της πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων κατά το άρθρο 3 του Ν. 4354/2015, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου, στην Αποκτώσα και για λογαριασμό και κατά εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους, στη διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.
Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, ως υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων κι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, εφόσον τα ως άνω φυσικά πρόσωπα θεωρούν ότι η επεξεργασία προσβάλλει τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  
Σας γνωρίζουμε ότι τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός τους προς το Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή/και στις αρμόδιες μονάδες της κάθε Μεταβιβάζουσας με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (για την «ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε.»: Alpha Bank, Διεύθυνση Εξυπηρετήσεως Πελατών - Διαχείριση Ειδικών Υποθέσεων Πελατών, Σοφοκλέους 11, 105 59 ΑΘΗΝΑ, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: «Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων», διεύθυνση Αιόλου 93, 105 51, Αθήνα, email: [email protected], για την «Τράπεζα Eurobank A.E.»: Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, διεύθυνση Σινιόσογλου 6, T.K. 14234 Νέα Ιωνία, e-mail: [email protected]», για την «Cairo No.3 Finance Designated Activity Company»: στη «Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece», δ/νση Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, email [email protected], για την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»: «Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφόρος Αμαρουσίου –  Χαλανδρίου & Χειμάρας 11, Μαρούσι, T.K.:151 25» email: [email protected] και για την «ABS Metexelixis S.A.»: QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝ. Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 66, email: [email protected]) ή σε οποιοδήποτε κατάστημα των Μεταβιβαζουσών.  
Πλήρης ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρέχεται στα αντίστοιχα Έντυπα εκάστης Μεταβιβάζουσας, τα οποία είναι διαθέσιμα στο δίκτυο καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο εκάστης Μεταβιβάζουσας (για την «ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε.»: https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf, για την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: https://www.nbg.gr, για την «Τράπεζα Eurobank A.E.»: https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena, για την «Cairo No.3 Finance Designated Activity Company»: στον διαδικτυακό ιστότοπο της doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια απαιτήσεων για λογαριασμό της (https://www.dovaluegreece.gr/cairo-no3-finance-designated-activity-company-politiki-empisteytikotitas), για την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»: https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/gdpr και για την «ABS Metexelixis S.A.»: στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας Διαχείρισης QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/)).

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top