Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις Ειδικών Πιστοδοτήσεων

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πιστοδοτήσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Στήριξη Επενδυτικών και Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

InnovFin SME Guarantee Facility - Εγγυήσεις για Δάνεια

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Loan for Female Empowerment)

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ώθηση για νέο ξεκίνημα...

Παροχή Εγγυήσεων

Παροχή εγγυήσεων

Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και Ενέγγυων Πιστώσεων