Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προγράμματα εγγυοδοσίας

ESIF ERDF Greece Guarantee Fund - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME Loan Guarantee Facility (LGF) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενεδύσεων (ΕΤαΕ)

InnovFin SME Guarantee Facility - Εγγυήσεις για Δάνεια

Προγράμματα χρηματοδότησης

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Covid-19 Response)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Loan for Female Empowerment)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Αγροτών, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την ενίσχυση του τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας (NBG Loan for agriculture and bioeconomy)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Loan for Green Investments)

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ώθηση για νέο ξεκίνημα...

Παροχή Εγγυήσεων

Παροχή εγγυήσεων

Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και Ενέγγυων Πιστώσεων

Ειδικές χρηματοδοτικές λύσεις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ταμείο Υποδομών

Ταμείο Υποδομών