Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Εισαγωγών-Εξαγωγών

Αξίες προς Είσπραξη με Φορτωτικά Έγγραφα

Η μεσολάβησή μας σας διασφαλίζει...

Εγγυητικές Επιστολές εξωτερικού

Στηρίζουμε τις διεθνείς σας συναλλαγές...

Εισαγωγές - παραλαβές / Προεμβάσματα

Πραγματοποιείστε με ασφάλεια τις πληρωμές σας...

Ενέγγυες Πιστώσεις

Μειώστε τον εμπορικό σας κίνδυνο...

Λύσεις Trade Finance

Λύσεις χρηματοδότησης εξαγωγών

Στηρίζουμε την επιχείρησή σας, ρευστοποιούμε τις απαιτήσεις σας...

Λύσεις χρηματοδότησης εισαγωγών

Εξασφαλίστε μακροχρόνιες και επωφελείς εμπορικές σχέσεις με τους Προμηθευτές σας...

Προγράμματα Στήριξης Διεθνών Συναλλαγών

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Ενισχύουμε την ρευστότητα της εξαγωγικής σας επιχείρησης έναντι απαιτήσεων ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π.

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Από την Ελλάδα ως την Ανατολή!

Πρόγραμμα Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I.F.C.)

i-bank Trade Finance - Web Εισαγωγές Εξαγωγές