Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Γενική περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την υποβοήθηση  συναλλαγών Διεθνούς Εμπορίου των υγιών εγχώριων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την παροχή εγγυοδοσίας υπέρ της Εθνικής Τράπεζας σε επιλεγμένες Ανταποκρίτριες  Τράπεζες του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα στηρίζει Ενέγγυες Πιστώσεις και  Εγγυητικές Επιστολές εξωτερικού έκδοσης Εθνικής Τράπεζας μέχρι του ύψους Ευρώ 200 εκατομμυρίων και έχει ως στόχο την αποφυγή τόσο των δυσμενών όρων  όσο και του αυξημένου κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την χρήση εργαλείων πιστοδότησης. Το πρόγραμμα, παρέχει λύσεις  τόσο για τον εισαγωγικό όσο και για τον εξαγωγικό κλάδο της χώρας μας και δημιουργεί προϋποθέσεις ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας καθώς και της δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. 

Το κόστος Βεβαίωσης / έκδοσης εγγυητικής επιστολής / έκδοσης υπόσχεσης κάλυψης για επιλέξιμες συναλλαγές μέσω των συμβεβλημένων Ανταποκριτριών τραπεζών ανέρχεται σε 50 – 110 bps ετησίως. 

Οι συναλλαγές διεθνούς εμπορίου εντάσσονται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας των Επιχειρήσεων

- Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν το παρακάτω κριτήριο: 

Αριθμός εργαζόμενων σε ενοποιημένη ετήσια βάση*

 • λιγότεροι από 250 για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • από 250 έως 3.000 για Μεσαίες Επιχειρήσεις

*αφορά σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις και υπολο​γίζεται με στοιχεία κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση μη ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπολογίζονται αναλογικά ή/και στο σύνολό τους.

- Δεν είναι επιλέξιμες όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους ή η αιτούμενη συναλλαγή αφορά σε:

 • Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμού και υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθερίας (π.χ. φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 • Τυχερά παιχνίδια και σχετικό εξοπλισμό
 • Παραγωγή, επεξεργασία ή διανομή καπνού
 • Δραστηριότητες περιλαμβάνουσες ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλισθεί, κατά την κρίση της ΕΤΕπ, η συμμόρφωση με τη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς
 • Δραστηριότητες που συνεπάγονται μη αντιμετωπιζόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Κλάδοι που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφισβητήσιμοι ή απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο π.χ. έρευνες στην ανθρώπινη κλωνοποίηση
 • Αμιγείς Δραστηριότητες Real Estate
 • Αμιγείς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως  συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά εργαλεία
 • Οιουσδήποτε άλλους τομείς που αναφέρονται ως μη επιλέξιμοι τομείς στον κατάλογο κωδικών NACE που παρέχεται από την ΕΤΕπ στην εκάστοτε εμπλεκόμενη Confirming Bank.

 

Όροι Παροχής Εγγύησης ΕΤΕπ

Η ΕΤΕπ παρέχει την εγγυοδοσία της εφόσον οι εμπορικές συναλλαγές πληρούν τους παρακάτω όρους:

 • Υπόκεινται στους κατά περίπτωση εφαρμοστέους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (UCP, URR, ISP, URDG) ή /και ενσωματώνουν εφαρμοστέο δίκαιο
 • Το νόμισμα της συναλλαγής είναι αποκλειστικά Ευρώ (EURO) ή Δολάριο Η.Π.Α (USD)
 • Ποσοστό 85% του ποσού της Συναλλαγής  δεν είναι μεγαλύτερο από Ευρώ 21.250.000 (ή το ισότιμό του σε USD, όπως προκύπτει με την ισοτιμία της ημέρας της έγγραφης αποδοχής της εκάστοτε Συναλλαγής από την  Confirming Bank (Participation Notice)
 • Σε κανένα έγγραφο σχετικό με την επιλέξιμη συναλλαγή δεν περιέχεται όρος που να απαγορεύει με οποιονδήποτε τρόπο την εκχώρηση των απορρεόντων από τη συναλλαγή δικαιωμάτων της Confirming Bank. Σε περίπτωση που τέτοια απαγόρευση προβλέπεται, θα πρέπει να ληφθεί έγκυρη και διαρκής-για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής- άρση της εν λόγω απαγόρευσης από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρο
 • Παρέχεται η δυνατότητα  στην Confirming Bank να παρέχει στοιχεία της συναλλαγής  στην ΕΤΕπ  χωρίς την προηγούμενη συναίνεση οποιουδήποτε εμπλεκόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιούχου
 • Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους Κλάδους δραστηριότητας (όπως περιγράφηκαν πιο πάνω).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.) απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Λίστα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση
 2. Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:
  • Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε7 του έτους που προηγείται αυτού της υποβολής αίτησης
  • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ εφόσον δεν υφίσταται έντυπο Ε7 ή
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα απασχολήσει λιγότερους από:
  • 250 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)
  • 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Μεσαίων Επιχειρήσεων)
  • Εφόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.
 4. Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης, ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας:
  • για ΑΕ και ΕΠΕ
  • αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας.
  • για ΟΕ, ΕΕ κλπ
  • το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές.
 5. Δήλωση για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης
 6. Δικαιολογητικά των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων (έντυπο Ε7, μετοχολόγιο/καταστατικό).

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου (εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00-14:30) στα τηλέφωνα + 30 210 35 78 441 και +30 210 35 78 430 για υποστήριξη και οποιαδήποτε πληροφορία.​