Όροι Λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης Go For More

 

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος Go For More (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη η «Τράπεζα»).

Το Go For More είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη του συλλέγουν Πόντους οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως Μέλους του εν λόγω Προγράμματος.

 

1. Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 • Μέλος του Προγράμματος ή Μέλος: Το ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που, αφού αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, εγγράφεται στο Πρόγραμμα.
 • Υπαγόμενη Συναλλαγή ή Δραστηριότητα: Η συναλλαγή ή η δραστηριότητα του Μέλους όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Συλλογής Πόντων.
 • Πόντοι: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος, από τη διενέργεια μίας υπαγόμενης συναλλαγής ή δραστηριότητας.
 • Λογαριασμός Πόντων: Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων κάθε Μέλους.
 • Σημεία συλλογής και εξαργύρωσης πόντων: Ορίζονται τα σημεία εκείνα στα οποία το Μέλος διενεργεί μία υπαγόμενη συναλλαγή ή δραστηριότητα ή εξαργυρώνει πόντους.
 • Δανειακό προϊόν: Οποιοδήποτε είδος δανείου ή πίστωσης.

 

2. Εγγραφή Μέλους              

2.1. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται:

 1. Αυτόματα. κατά την έκδοσηΠιστωτικήςΚάρτας της Τράπεζας, εφόσον αυτό προβλέπεται στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης αυτής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτούς.
 2. Με την υποβολή αίτησης εγγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή
 • Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής i-bank internet banking της Τράπεζας ή
 • Μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας (+30 210 4848484) ή
 • Μέσω του internet site του προγράμματος www.go4more.gr ή
 • Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος για smartphones

2.2. Μέλος στο Πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο το οποίο, κατά τη στιγμή της εγγραφής, είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μη εταιρικής ενεργής και σε ισχύ χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας.

 

2.3. Από το Πρόγραμμα εξαιρείται η συμμετοχή πελατών που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις του  Ν.3869/2010 και του Ν. 4738/2020, ενώπιον Δικαστηρίου.

 

2.4. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του αιτούντα.

 

2.5. Η αίτηση εγγραφής προϋποθέτει δήλωση από τον πελάτη προς την Τράπεζα των βασικών στοιχείων επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του). Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Τράπεζα δεν ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος.

 

2.6. Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.

 

2.7. Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική.

 

2.8. Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Το αίτημα διαγραφής μπορεί να υποβληθεί στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή στο Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας (+30 210 4848484) ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής i-bank internet banking. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος καθώς και οι πόντοι που έχει συλλέξει και δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα.

 

3. Συλλογή Πόντων

 

3.1. Κάθε Μέλος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα συλλέγει πόντους από την εγγραφή του στο Πρόγραμμα και μετά, οι οποίοι θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Συλλογής Πόντων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

Ο Πίνακας Συλλογής Πόντων βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.nbg.gr/go4more/#/collect-points/Πόντοι

 

3.2. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Πίνακα Συλλογής Πόντων μερικώς ή ολικώς ή ακόμα να διαγράψει ή να προσθέσει υπαγόμενες συναλλαγές ή δραστηριότητες. Οποιαδήποτε αλλαγή του Πίνακα Συλλογής Πόντων γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή φέρει ημερομηνία έναρξης ισχύος και διάρκειας (εάν υφίσταται) και ανακοινώνεται στα Μέλη του Προγράμματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κρίνει η Τράπεζα.

Η τελευταία τροποποίηση του Πίνακα Συλλογής Πόντων πραγματοποιήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2024.

 

3.3. Η Τράπεζα τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των πόντων που συλλέγονται ή/και εξαργυρώνονται από το Μέλος.

 

3.4. Σε περίπτωση που το Μέλος είναι κάτοχος οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Τράπεζας και εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών του υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών, τότε, από την ημερομηνία που το Μέλος περιέλθει σε καθυστέρηση, διακόπτεται αυτομάτως η συλλογή πόντων. Η δυνατότητα συλλογής πόντων επανακτάται μετά την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Μέλους.

 

3.5. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν πραγματοποιήσει συναλλαγές με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του, εκδόσεως της Τράπεζας, μέσω τερματικού αποδοχής καρτών POS, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους είτε από την ημερομηνία εγγραφής του στο Πρόγραμμα, είτε από την ημερομηνία πραγματοποίησης της τελευταίας συναλλαγής με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του, εκδόσεως της Τράπεζας, διακόπτεται αυτομάτως η συλλογή Πόντων. Η δυνατότητα συλλογής Πόντων επανακτάται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια συναλλαγής με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του, εκδόσεως της Τράπεζας, μέσω τερματικού αποδοχής καρτών POS.

 

3.6. Σε περίπτωση που το Μέλος καταθέσει αίτηση υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και του Ν. 4738/2020, ενώπιον Δικαστηρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ενώπιον Δικαστηρίου, τότε, από την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα η κατάθεση, διακόπτεται αυτομάτως η συλλογή πόντων.

 

3.7. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.

 

3.8. Οι Πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

3.9. Η Τράπεζα, εκτός από τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό Πόντων που ορίζονται για τις επιμέρους συναλλαγές ή δραστηριότητες του Μέλους, δύναται να ορίζει και μέγιστο αριθμό πόντων που το Μέλος μπορεί να συλλέξει σε μηνιαία ή/και σε ετήσια βάση για το σύνολο των συναλλαγών ή των δραστηριοτήτων. Ο μέγιστος αριθμός πόντων που μπορεί να συλλέξει το Μέλος για το σύνολο των υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια ενός μήνα ορίζεται σε 250.000 πόντους και στη διάρκεια ενός έτους σε 1.000.000 πόντους. Ο μέγιστος αριθμός πόντων μπορεί να μεταβληθεί κατά την κρίση της Τράπεζας. Τα Μέλη μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.go4more.gr.

 

3.10. Το Μέλος ενημερώνεται για τα Σημεία Συλλογής Πόντων κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4.10. πιο κάτω.

 

4. Εξαργύρωση Πόντων

 

4.1. Οι Πόντοι που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, μερικώς ή ολικώς: για απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών σε συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του Μέλους, εκδόσεως της Τράπεζας

 

4.2. Πόντοι που έχουν συλλεχθεί από τις υπαγόμενες συναλλαγές ή δραστηριότητες και δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία πίστωσής τους στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους, διαγράφονται αυτόματα.

 

4.3. Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από την Τράπεζα ή/και τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις.

 

4.4. Η Τράπεζα καθώς και οι συμμετέχουσες στο  Πρόγραμμα επιχειρήσεις μπορούν να ορίζουν ελάχιστο αριθμό πόντων που κάθε φορά απαιτείται να έχει συλλέξει το Μέλος πριν προβεί σε μερική ή ολική εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων του, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος κατά τα οριζόμενα στον όρο 4.10. κατωτέρω.

 

4.5. Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης Πόντων, αυτοί αφαιρούνται από το Λογαριασμό Πόντων του Μέλους σύμφωνα την ημερολογιακή σειρά καταχώρησής τους, από τους παλαιότερους προς τους νεότερους (μέθοδος FIFO - first in, first out). Οι εναπομείναντες Πόντοι φέρουν πάντα την ημερομηνία της αρχικής τους απόκτησης.

 

4.6. Σε περίπτωση που το Μέλος είναι κάτοχος οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Τράπεζας και εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών του υποχρεώσεων ίση ή και μεγαλύτερη της μίας (1) ημέρας τότε, δεν μπορεί να προβεί σε εξαργύρωση Πόντων από την ημερομηνία που το Μέλος περιέλθει σε καθυστέρηση. Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο χρονικό διάστημα εξαργύρωσης των διαθέσιμων Πόντων, συνεχίζει να υπολογίζεται στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους. Η δυνατότητα εξαργύρωσης επανακτάται μετά την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Μέλους. 

 

4.7. Σε περίπτωση διακοπής συλλογής Πόντων κατά τα αναφερόμενα στον όρο 3.5 πιο πάνω, διακόπτεται αυτομάτως και η δυνατότητα εξαργύρωσης Πόντων. Η δυνατότητα εξαργύρωσης Πόντων επανακτάται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια συναλλαγής με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του, εκδόσεως της Τράπεζας, μέσω τερματικού αποδοχής καρτών POS.

 

4.8. Σε περίπτωση που το Μέλος καταθέσει αίτηση υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και του Ν. 4738/2020, ενώπιον Δικαστηρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ενώπιον Δικαστηρίου, τότε, από την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα η κατάθεση της αίτησης, διακόπτεται αυτομάτως η δυνατότητα εξαργύρωσης Πόντων.

 

4.9. Η εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων επιτρέπεται χωρίς να είναι απαραίτητη η καταβολή αντιτίμου εκ μέρους του Πελάτη για αγορά αγαθού ή υπηρεσίας είτε από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είτε από την ίδια την Τράπεζα.

 

4.10.Το Μέλος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες δυνατότητες εξαργύρωσης στις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις και στην ίδια την Τράπεζα μέσω προσωπικών επιστολών ή SMS ή newsletters ή e-mails ή των ηλεκτρονικών δικτύων της Τράπεζας ή μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας (+30 210 4848484). Για τις δυνατότητες εξαργύρωσης σε επιχειρήσεις, το Μέλος ενημερώνεται και μέσω των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα  επιχειρήσεων.

 

4.11. Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι επιπλέον ειδικές προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις ειδικές προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 4.10. ανωτέρω.

 

4.12. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την τιμή, την παράδοση, την ποιότητα κλπ. των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη του Προγράμματος από τις συμμετέχουσες στο  Πρόγραμμα επιχειρήσεις. Επίσης, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε μέλος κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με οποιοδήποτε τρόπο με τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, ούτε για τη μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση.

 

 

5. Ενημέρωση  Μέλους για τους διαθέσιμους Πόντους

 

5.1. Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση καθώς και για τους Πόντους που πρόκειται να λήξουν, μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων της Τράπεζας ή μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας (+30 210 4848484).

 

5.2. Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω προσωπικών επιστολών ή SMS ή newsletters ή e-mails, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα κατά τον όρο 2.5. ανωτέρω.

 

6. Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος

 

6.1. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.go4more.gr ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της Τραπέζης, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η εξαργύρωση Πόντων μετά από οιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος από το Μέλος.

 

6.2. Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα www.go4more.gr για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.

 

6.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης, μέσω της ιστοσελίδας www.go4more.gr ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα Μέλη του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους διαθέσιμους πόντους τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από την Τράπεζα, ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξεως των πόντων, όπως ορίζεται στον όρο 4.2 ανωτέρω.

 

7. Λοιποί Όροι

 

7.1. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, η Τράπεζα προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που τα ίδια τα Μέλη τα γνωστοποιούν κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

 

7.2. Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν φωτογραφία προφίλ στην εφαρμογή με δυνατότητα διαγραφής οποιαδήποτε στιγμή.

 

7.3. Η Τράπεζα ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Μελών για αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα ή/και για ζητήματα που σχετίζονται με αυτό.

 

7.4. Η Τράπεζα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του Προγράμματος και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος ή από τον νόμο. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και σε συνεργαζόμενες με τη Τράπεζα εταιρείες, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Προγράμματος για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την υποστήριξη, εκτέλεση και λειτουργία του Προγράμματος.

 

7.5. Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής των Μελών στο Πρόγραμμα και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

7.6. Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, τα Μέλη, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν  ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα Μέλη δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους, εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551 , Αθήνα, dpo@nbg.gr) ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα Μέλη μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

7.7. Για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα Μέλη δύναται να ανατρέξουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

 

7.8. Οι Πόντοι συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά Πόντων ρητά απαγορεύεται.

 

7.9. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων του Προγράμματος, η Τράπεζα δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

7.10. Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Κλείσιμο
Κλείσιμο