Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εννεάμηνο 2021: Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €714 εκατ., με τα οργανικά κέρδη στα €341 εκατ. (+49% σε ετήσια βάση)

Αθήνα
26/11/2021