Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής

Έδρα: 30-32 Gen. E. I. Totleben Blvd, fl. 5, 1606, Sofia
Τηλέφωνο: +35 92 801 77 00