Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Με Ευθύνη για την Κοινωνία

Προσφορά στην Κοινωνία

 

"...Η Τράπεζα και ο Όμιλος, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, στηρίζει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζει το έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων..."

(Απόσπασμα από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου)

 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Η Τράπεζα συμβάλλει ουσιαστικά και ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, η Τράπεζα συμμετέχει στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης, "Ευθύνη", της Εθνικής Τράπεζας, στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες: Άνθρωπος, Πολιτισμός, Περιβάλλον

 

Δράσεις: Με Ευθύνη για την Κοινωνία