Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στο πλαίσιο εφαρμογής της  δέσμευσης της  Εθνικής Τράπεζας  για  μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, η Τράπεζα έχει αναπτύξει από το 2004  και  εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,  σύμφωνα με  το  διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Στο πλαίσιο του  συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναλύθηκαν οι  συνολικές  περιβαλλοντικές επιπτώσεις της   Τράπεζας και  ως συνέπεια  καθορίστηκαν οι  ακόλουθοι 5  βασικοί Άξονες  του   Προγράμματος Δράσης της  Εθνικής Τράπεζας:

1. Η εξοικονόμηση ενέργειας και  φυσικών πόρων  γενικότερα.

2. Ο εξορθολογισμός των  επαγγελματικών  μετακινήσεων.

3. Η  αποτελεσματική διαχείριση  του   χαρτιού  και  των   στερεών  αποβλήτων.

4. Η εφαρμογή  περιβαλλοντικών κριτηρίων στις  προμήθειες.

5. Η  εφαρμογή   πολιτικής ανάλυσης  και   εκτίμησης  περιβαλλοντικών κινδύνων στις  επενδυτικές και  πιστοδοτικές διαδικασίες.


Δράσεις: Με Ευθύνη για το Περιβάλλον