Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας καθορίζεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχουν ενσωματωθεί στο καταστατικό της Τράπεζας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και άλλες εσωτερικές ρυθμίσεις/κανονισμούς. Περαιτέρω εφαρμόζεται το Κανονιστικό Πλαίσιο που ορίζει το αναθεωρημένο Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του Επιτρόπου Παρακολούθησης

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας είναι σύμφωνος με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Τράπεζα συμμορφώνεται με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και παρέχει εξηγήσεις για όποιες εξαιρέσεις εντοπιστούν σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

Ο καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων της Τράπεζας και η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα στελέχη της Τράπεζας πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ισχύον πλαίσιο και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές και προβαίνει στις ενέργειες που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι λοιπές εσωτερικές ρυθμίσεις/κανονισμοί ευθυγραμμίζονται με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας περιλαμβάνονται στην παρουσα ενότητα, καθώς και στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ.