Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μετοχές / Ομόλογα ΧΑ και ΧΑΚ

Η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.).

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Μέσω των Καταστημάτων μας μπορείτε να:

 • διενεργείτε τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), δίνοντας εντολές αγοράς ή πώλησης  μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ.
 • καταθέτετε αίτηση προεγγραφής για αγορά μετοχών/ ομολόγων που εισάγονται στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ.
 • να συμμετέχετε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών καθώς και σε λοιπές εταιρικές πράξεις (συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές νέων ή ήδη εισηγμένων εταιριών, συμμετοχή σε δημόσιες προτάσεις και σε δικαιώματα εξαγοράς, κλπ.).

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει και διαβιβάζει τις χρηματιστηριακές σας εντολές προς εκτέλεση στην Εθνική Χρηματιστηριακή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υφιστάμενη Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών της Τράπεζας.

Με τις υπηρεσίες i-bank Internet Banking και Mobile Banking μπορείτε να πραγματοποιείτε, μεταξύ άλλων, αγοροπωλησίες μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ, καθώς και να ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιό σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στο +30 210 48 06 900 και συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης χρηματιστηριακών συναλλαγών των εταιριών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διαβιβάσετε τις χρηματιστηριακές σας εντολές.

Διαδικασία ανοίγματος χρηματιστηριακού κωδικού

Για την εκτέλεση των χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι απαραίτητη η τήρηση μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ε.Χ.Α.Ε., καθώς και λογαριασμού καταθέσεων πρώτης ζήτησης στην Εθνική Τράπεζα μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές σας. Η διαδικασία για το άνοιγμά τους  πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζα.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι ...κάντε το τώρα.

 

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές από όπου και αν βρίσκεστε:

 • μέσω των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας
 • μέσω i-bank Internet Banking και Mobile Banking
 • μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του Ομίλου ΕΤΕ (τηλ. +30 210 48 06 900).

 

Εκτέλεση εντολών - Εκκαθάριση συναλλαγών

Η Εθνική Τράπεζα εκκαθαρίζει τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές με ασφάλεια και ταχύτητα, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που μας έχετε υποδείξει.

Για τις συναλλαγές αγοράς μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό δεσμεύεται στον τραπεζικό λογαριασμό σας και εκταμιεύεται για την εκπλήρωση της υποχρέωσή σας κατά την ημέρα εκκαθάρισης (2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκτέλεση της εντολής σας). Οι μετοχές που θα αγορασθούν είναι ελεύθερες προς πώληση ακόμη και πριν από την ημέρα της εκκαθάρισης.

Για τις συναλλαγές πώλησης μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ, το προϊόν της πώλησης κατατίθεται αυτόματα στον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό σας κατά την ημέρα εκκαθάρισης των συναλλαγών (2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκτέλεση της εντολής σας). Το ποσό που αντιστοιχεί στην πώληση (μειωμένο κατά ένα ποσοστό ασφάλειας) είναι διαθέσιμο για αγορά μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ ακόμη και πριν από την ημέρα της εκκαθάρισης.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

Ενημέρωση

  1. Κάθε φορά που εκτελείται κάποια εντολή σας για αγορά ή πώληση μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ, εκδίδεται και αποστέλλεται στη διεύθυνση/ email επικοινωνίας σας το σχετικό πινακίδιο.
  2. Για την πορεία / αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
   • των αρμόδιων στελεχών στα Καταστήματά μας
   • των υπηρεσιών i-bank Internet Banking και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας
   • του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του Ομίλου ΕΤΕ, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 48 06 900
   • της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει, κάθε μήνα που διενεργείτε πράξεις ή, σε κάθε περίπτωση, κάθε εξάμηνο.
  3. Για τις τιμές των μετοχών/ ομολόγων ΧΑ/ΧΑΚ,  μπορείτε να ενημερώνεστε από τον ημερήσιο τύπο, από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και τηλεφωνικά στο +30 210 48 06 900.

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά από:

Με την υπογραφή  του σχετικού εντύπου μεταβολής στοιχείων, οι υπηρεσίες μας θα φροντίσουν να ενημερωθεί σχετικά το αρμόδιο τμήμα  της Ε.Χ.Α.Ε. και, μέσω αυτού, οι εισηγμένες εταιρείες των οποίων είστε μέτοχος/ ομολογιούχος.

​​