Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πληροφοριακό Δελτίο της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο το Πληροφοριακό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.


Το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους του «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο της ιστοσελίδας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 12.3.2020 και αφορά την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, με τιμή αγοράς Ευρώ 10,00 ανά μετοχή τοις μετρητοίς.

Το Πληροφοριακό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 12.3.2020 το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn), της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material) από την 16.3.2020 έως και την 13.4.2020, ήτοι καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό ή προϋποθέτει ειδική άδεια (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου (από κοινού τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και η Διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Το Πληροφοριακό Δελτίο απαγορεύεται να διανεμηθεί στις Η.Π.Α. και δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή απόκτηση οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Η.Π.Α. Κινητές αξίες δεν δύναται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α., παρά μόνον δυνάμει σχετικής εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης ή μέσω συναλλαγής που δεν υπόκειται σε καταχώρηση, σύμφωνα με την ούτω καλούμενη «U.S. Securities Act of 1933», όπως τροποποιήθηκε.

 

Δείτε το Πληροφοριακό Δελτίο