Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ΔΕΗ Α.Ε. – Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» – Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών - Σημαντική Ανακοίνωση

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σημαντική Ανακοίνωση

Το Ενημερωτικό Δελτίο (στην αγγλική γλώσσα), καταρτίστηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια») και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 01.11.2021. Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά i) στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν από την Εκδότρια (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και ii) στην εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας που θα γίνει με καταβολή μετρητών και με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας που πραγματοποιήθηκε στις 19.10.2021 και την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 01.11.2021, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, και του Ν.4706/2020. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια ή για τις Νέες Μετοχές. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε την 01.11.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 01.11.2021 στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (https://www.dei.gr/en/i-dei/enimerwsi-ependutwn ), των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn), Alpha Τράπεζα (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), EUROBANK (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), Τράπεζα Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/dei), Euroxx Χρηματιστηριακή (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/PPC) και του Αναδόχου, Optima Bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εκδότριας και στο δίκτυο των Κύριων Αναδόχων και του Αναδόχου στην Ελλάδα.

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ή την παράδοση των Νέων Μετοχών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο με τα ίδια τουλάχιστον μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την δημοσίευση του ως άνω Ενημερωτικού Δελτίου.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για  πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πώληση ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται αποκλειστικώς στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prospectus for the public offering and admission to trading of new shares

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

Important Notice

This Prospectus (in English), was prepared by the société anonyme under the corporate name «Public Power Corporation S.A.» (hereinafter the «Issuer») and was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 01.11.2021. This Prospectus relates to (i) the offering to the public in Greece (hereinafter the "Public Offering") of new ordinary registered voting shares to be issued by the Issuer (the "New Shares") and (ii) the admission to trading of the New Shares on the Main Market of the Regulated Market of the Athens Exchange (the "ATHEX"). The New Shares will be issued pursuant to a share capital increase of the Issuer to be made through payment in cash and the disapplication of the preemption rights of its existing shareholders, in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of the Issuer's shareholders held on 19.10.2021 and the resolution of the Issuer's Board of Directors made on 29.10.2021.

On 01.11.2021, the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission ("HCMC") approved the Prospectus only in connection with the information furnished to investors, as required under the Prospectus Regulation 2017/1129 and the Delegated Regulations of the European Commission (EC) 2019/979 and 2019/980, as currently in force, and law 4706/2020. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Issuer or the New Shares. Prospective investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the New Shares. This Prospectus will be valid for a period of one year from its approval by the Board of Directors of the HCMC.

The Prospectus, as approved on 01.11.2021 by the Board of Directors of the HCMC, will be available to investors, as per art. 21 para.2 of Regulation (EC) 2017/1129, from 01.11.2021 in electronic form on the websites of: ATHEX (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), HCMC (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), the Issuer (https://www.dei.gr/en/i-dei/enimerwsi-ependutwn), the Lead Underwriters, i.e. National Bank of Greece (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn), Alpha Bank (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), Eurobank (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), Piraeus Bank  (https://www.piraeusholdings.gr/dei), Euroxx Securities (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/PPC) and the Underwriter Optima Bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia).

In addition, printed copies of this Prospectus will be made available during the Public Offering period to investors at no extra cost, if requested, at the premises of the Issuer, as well as at the branch network of the Lead Underwriters and the Underwriter in Greece.

In the event of any significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in this Prospectus which may affect the assessment of the New Shares of the Issuer and which arises or is noted between the time when this Prospectus is approved and the closing of the Public Offering period or the delivery of the New Shares, whichever occurs first, a supplement to the Prospectus shall be published in accordance with Article 23 of the Prospectus Regulation, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus.

Distribution of the documents or other information contained in this webpage may be restricted in some jurisdictions. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or the solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer, sale or solicitation is unlawful to do so.

Furthermore, the New Shares described in the Prospectus are not registered and will not be registered, in accordance with the respective securities law regulations, in any jurisdiction except Greece, and may not be offered, sold or delivered, in any jurisdiction where it is unlawful to do so. Consequently, copies of this Prospectus shall not and will not be posted or delivered or sent, in any way, to any jurisdiction, where such offer or solicitation would be unlawful.

Finally, investors outside of Greece or investors subject to the legislation and jurisdiction of other countries may be forbidden to exercise any rights deriving from the New Shares, regardless of whether they participated in any way in the Public Offering, as the latter is exclusively addressed to the Greek market and is governed by Greek law.

If you are viewing or accessing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece, where such offer or sale as described above is not permitted by that jurisdiction's applicable law, please leave the website.

 

Prospectus  [here]