Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

 • Πληρωμή δόσεων
  Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.
 • Ειδοποιητήρια
  Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.
 • Μεταβολή στοιχείων
  Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

  Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα​».