Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Πρόγραμμα Επιδότησης Τόκων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Επιδότησης Τόκων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Με στόχο την έγκαιρη διαχείριση του αντίκτυπου της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Ελληνική οικονομία, καθώς και τη στήριξη των ιδιαιτέρως πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της από 10/04/2020 απόφασης 37674 (ΦΕΚ 1291/Β/10.04.2020) προχωρά στην κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων -κατάλληλων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα βάσει κριτηρίων- που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό ΦΕΚ, ανεξαρτήτως της εταιρικής τους μορφής.

Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, παρέχει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και αποσκοπεί τόσο στη συνέχιση της λειτουργίας τους, όσο και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

 

 

Πρόκειται για «Πρόγραμμα Επιδότησης Τόκων με δημόσιους πόρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και αφορά επιδότηση τόκων για την περίοδο από 01.04.2020 έως και 30.06.2020 για δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες στις 31/12/2019 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020.

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

Προθεσμίες Προγράμματος:

-Έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 15/04/2020 – 12:00.

-Καταληκτικός χρόνος υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 30/06/2020 17:00.

-Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής
 δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά
 ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1), δηλαδή την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν
 δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα
 υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν
 δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0.

-Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο
 των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
.

Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

 Υποβάλλεται μία αίτηση για όσα δάνεια τηρεί η επιχείρηση σε μία τράπεζα, αλλά διαφορετικές
 (περισσότερες) αιτήσεις εάν διατηρεί συμβατική/δανειακή σχέση με περισσότερες τράπεζες, 
 επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(μπορείτε να τα δείτε
εδώ).

-Η αξιολόγηση γίνεται από την αρμόδια Τράπεζα και η επιχείρηση ενημερώνεται για το 
 αποτέλεσμα της αξιολόγησης
μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων
 (ΠΣΚΕ).

πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους θα γίνεται ανάλογα
 με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου
(μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και, εν γένει, με βάση τις
 εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας
και τη μορφή του πιστοδοτικού
 λογαριασμού.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

 -Δραστηριοποίηση στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί στην σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Επενδύσεων
και μπορείτε να τους δείτε
εδώ

-Δέσμευση ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον 
 αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020

-Κατοχή δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού 
 που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες στις 31/12/2019 και έχουν χορηγηθεί πριν
 από την 01.04.2020

Εξαιρούνται:

-προβληματικές επιχειρήσεις, πριν την 31.12.19, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα IV της
 σχετικής υπουργικής απόφασης και μπορείτε να δείτε
εδώ

-επιχειρήσεις που δραστηριοοιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και
 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.