Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Πρόγραμμα Επιδότησης Τόκων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Επιδότησης Τόκων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Β' Κύκλος)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ.png

Το πρόγραμμα "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων  από COVID-19 MME"  αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης  τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ)

 

Με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε Πρόσκληση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων δυνάμει της υπ. αριθ. 24101/25.02.2021 απόφασης (ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021), όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία αφορά στην κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ως άνω ΦΕΚ.

 

Το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 για την περίοδο από 01/01/2021 έως και 31/03/2021 για δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που έχουν υπογραφεί πριν από την 01/01/2021 και είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες την 30/09/2020 ή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ .

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 31/12/2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01/01/2021) πιστωτικού ορίου.

Εξαιρούνται τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητάς ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

 

Προθεσμίες Προγράμματος:

- Έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 01/03/2021 – 12:00.

- Καταληκτικός χρόνος υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 16/07/2021   
  15:00.

 

Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19». Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ.

Υποβάλλεται μία αίτηση για όσα δάνεια τηρεί η επιχείρηση σε μία τράπεζα, αλλά διαφορετικές (περισσότερες) αιτήσεις εάν διατηρεί συμβατική/δανειακή σχέση με περισσότερες τράπεζες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μπορείτε να τα δείτε εδώ). Σημειώνεται ότι η προσκόμιση του Ε3 είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις με έναρξη λειτουργίας πριν το 2020.

- Η αξιολόγηση γίνεται από την αρμόδια Τράπεζα και η επιχείρηση ενημερώνεται για το 
  αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών
  Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

- Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους θα γίνεται με 
  βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας και τη μορφή του
  πιστοδοτικού λογαριασμού.

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα τα οποία:

 

1. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ (πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ ). Ειδικότερα για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ενώ για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020,ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

2. Εμφανίζουν μείωση του Κύκλου Εργασιών του 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του 2019 προκύπτει από το Ε3 ενώ για τον κύκλο εργασιών του 2020 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης Α του παραρτήματος VII

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του 2020 καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν αποδεδειγμένα σε κατασκευαστική περίοδο η προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρούται.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019-31.12.2019 και 1.1.2020-31.12.2020 όπως προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

3. Έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω δανειακών/πιστωτικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την 01/01/2021 και ήταν ενήμερες (δηλαδή εμφάνιζαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες) την 30/09/2020 είτε δεν ήταν ενήμερες την 30/09/2020 αλλά κατέστησαν ενήμερες πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την επιδότηση.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις

 

  • που ήταν προβληματικές πριν την 31/12/19, όπως αυτές ορίζονται στο
         παράρτημα IV της σχετικής υπουργικής απόφασης και μπορείτε να δείτε εδώ
  • που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και
         στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Για να ενημερωθείτε για τα αναλυτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και των δαπανών μπορείτε να ανατρέξετε στην υπ’ αριθ. 24101/25.02.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021) και στην τροποποιητική αυτής υπ’ αριθ. 47481/26.04.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1693/Β/26.04.2021).