Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρικό Προφίλ

 

Η Probank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. είναι εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, συστάθηκε στην Ελλάδα το 2001 σύμφωνα με τον νόμο 1665/1986 με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) 004694901000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και στεγάζεται σε γραφεία επί της Λεωφόρου Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας. Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι 99 έτη.

H PROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. με βάση την υπ΄αριθμ.18064/2011 εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής απορρόφησε στις 16/12/2011 την ανώνυμη εταιρεία λειτουργικών μισθώσεων “PROBANK AUTOLEASING A.E.” προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, μείωση των λειτουργικών δαπανών και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό σχήμα.

Στις 26 Ιουλίου του 2013, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η μητρική της Probank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. τέως τράπεζα Probank ετέθη σε ειδική εκκαθάριση και τα περιουσιακά στοιχεία της, στα οποία περιλαμβανόταν και η συμμετοχή της με ποσοστό 84,52%  στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης, μεταβιβάστηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία  κατόπιν αυτού κατέστη βασικός μέτοχός της.

Η Εταιρεία το 2017 διενήργησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε στο σύνολό της η Εθνική Τράπεζα , η οποία αύξησε κατ’ αυτόν τον τρόπο  το ποσοστό συμμετοχής της σε 99,87%. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε €9.075.000 και διαιρείται σε 30.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού €0,30 η κάθε μία.

 

Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής
ΕΤΕ 30.211.289 99,87
Λοιποί Μέτοχοι 38.711 0,13
Σύνολο 30.250.000 100,00

 Η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει μεταπέσει σε συντεταγμένη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της, με παύση παραγωγής νέων δανειακών συμβάσεων και δραστηριοποιείται κυρίως στη διαχείριση και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση και εκποίηση ανακτηθέντων παγίων.