Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία PROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Εθνικής Tράπεζας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων και την ανάπτυξη των εργασιών σας.

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002, διαθέτει προσωπικό 20 ατόμων και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 22.713.252 που αντιστοιχεί σε 7.571.084 μετοχές.

 

Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής
ΕΤΕ 6.398.705 84,52
Λοιποί Μέτοχοι 1.172.379 15,48
Σύνολο 7.571.084 100,00

 

H PROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. με βάση την υπ΄αριθμ.18064/2011 εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής απορρόφησε στις 16/12/2011 την ανώνυμη εταιρεία λειτουργικών μισθώσεων “PROBANK AUTOLEASING A.E.” προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, μείωση των λειτουργικών δαπανών και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό σχήμα.

 

H PROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες leasing, ακινήτων, μηχανημάτων και κάθε μορφής κινητού εξοπλισμού καθώς και σε όλο το φάσμα των λειτουργικών μισθώσεων, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, με σωστή οργάνωση για την επίτευξη των σκοπών της. Ιδιαίτερα κατά το 2012 η εταιρεία έδωσε έμφαση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).