Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E.

Έδρα : Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 51 80 113 & 132
FAX : 210 51 80 290
e-mail : insurancebrokers@nbg.gr