Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρικές Ανακοινώσεις


Σύμφωνα με την από 04/03/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος της εταιρείας από PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σε NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ καθώς και η αλλαγή της έδρας


ΑΠΟ 26/7/2013 Η PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.