Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δικαιολογητικά

​​​​​​​​​​​​Ακολουθεί αναφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματός σας στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, του Ν.4224/2013, όπως ισχύει. Ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο να σας ζητηθούν και συμπληρωματικά έντυπα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των οφειλών σας.

1. Ανεξάρτητα από το είδος των οφειλών σας, θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένη Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (ΤΟΚ).

2. Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματικά προϊόντα


 • Φυσικό Πρόσωπο που δεν διατηρεί την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή δε διατηρεί ατομική επιχείρηση
  1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
  2. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
  3. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 - Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων τελευταίου έτους)
  4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση)
  5. Κατ' ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης
  6. Ε2 τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα)
  7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους
  8. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, απαιτείται το αποδεικτικό ανεργίας
  9. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, απαιτείται να προσκομίσετε την «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό και το μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
  10. Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε  «Ιατρική Γνωμάτευση» και σχετικό εισηγητικό σημείωμα.
 • Φυσικό Πρόσωπο που διατηρεί την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή διατηρεί ατομική επιχείρηση (προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία)
  1. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους, καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
  2. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
  3. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
  4. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 - Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων τελευταίου έτους)
  5. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση)
  6. Κατ' ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης
  7. Ε2 τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα)
  8. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους
  9. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, απαιτείται το αποδεικτικό ανεργίας
  10. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, απαιτείται να προσκομίσετε την «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό και το μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
  11. Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε  «Ιατρική Γνωμάτευση» και σχετικό εισηγητικό σημείωμα.​3. Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων με οφειλές (και) από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Α & Β Κατηγορίας*

 

 • Βασικά Στοιχεία
  1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας
  2. Φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχες προηγούμενου έτους
  3. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  4. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους και έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται.
  5. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 τελευταίου έτους
  6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας & Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
 • Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εταιρικής μορφής
  1. Επικυρωμένα αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά συμφωνητικά, ή ΦΕΚ, ή πρακτικά Γ.Σ.), ανάλογα με τη νομική μορφή
  2. Έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α (εφόσον υπάρχει)
  3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων / μετόχων: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται 
  4. Τα έντυπα υπ αριθμό 1,2,4,5,6 & 8 της παραγράφου Βασικά Στοιχεία​


4. Δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου με οφειλές (και) από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Γ Κατηγορίας*


 • Βασικά στοιχεία
  1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας
  2. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται.
  4. Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών, με τα σχετικά προσαρτήματα (όπου προβλέπονται)
  5. Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή
  6. Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίου μήνα  και  αντίστοιχο προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένα από λογιστή
  7. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 τελευταίου έτους
  8. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας & Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
 • Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις ατομικής μορφής
  1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων του φορέα της επιχ/σης: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας και Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται   με τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης
 • Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εταιρικής μορφής
  1. Επικυρωμένα αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά συμφωνητικά, ή ΦΕΚ, ή πρακτικά Γ.Σ.), ανάλογα με τη νομική μορφή
  2. Έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α (εφόσον υπάρχει)
  3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων / μετόχων: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται
  4. Τα έντυπα υπ αριθμό 1,2,4,5,6 & 8 της παραγράφου Βασικά Στοιχεία


Σε περίπτωση ύπαρξης συνδανειολη​πτών ή εγγυητών, θα πρέπει να προσκομίζονται τα ανά κατηγορία οφειλέτη δικαιολογητικά, από το σύνολο των ενεχομένων στη σύμβαση. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου στοιχείου από όσα δηλώσατε με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως στην Τράπεζα εντός 15 ημερών το αργότερο.

Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο πλησιέστερο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών στην Τράπεζα συνεπάγεται αυτοδίκαια την παροχή συγκατάθεσή σας προς την Τράπεζα και της εξουσιοδότησής σας αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε. (www.tiresias.gr​- τηλ. 210 3676700).

​*Προσκομίζονται εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στην Τράπεζα για προηγούμενη αξιολόγηση του πιστοδοτικού πλαισίου συνεργασίας με την επιχείρηση.

​​​​