Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

​​​​​. . . για τον εκσυγχρονισμό τους & την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιχειρήσεις που:

 • απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει  
       τα 50εκ € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους να είναι μικρότερο των 43εκ €
 • έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015 και διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ 
 • απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας,         
       η
  οποία αφορά μόνο στην τουριστική δραστηριότητα της επιχείρησης.
       Για επιχειρήσεις με λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η απαίτηση προσαρμόζεται σε 0,5 Ετήσια
       Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) κατά μέσο όρο για το διάστημα λειτουργίας της.


Προϋπολογισμός έργων

Έως τον συνολικό Κύκλο Εργασιών (ΚΕ) των τουριστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του έτους 2015 με ανώτερο ποσό τις 150.000€ και κατώτερο τις 15.000€.

Παραδείγματα

Επιχείρηση με ΚΕ 2015, από τουριστική δραστηριότητα:
 • ύψους  200.000  > > >  Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  150.000
 • ​​ύψους    80.000€ > > >  Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός     80.000 

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό  ορίζεται στο 50%  

 
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 11/02/2016

​​
Εξαίρεση:  Οι Δαπάνες Παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχε​δίου είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης​
Προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων: 
έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης​​
 
​​​ ​Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία δαπάνης

​Μέγιστο επιλέξιμο π​οσοστό / ποσό 
στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
​Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος​                                                            Μέχρι 100%
​Μηχανήματα-εξοπλισμόςΜέχρι 100%
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος​Μέχρι 100%
​Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και περιβαλλοντικής  διαχείρισης
​Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό
​Προβολή-Προώθηση ​Μέχρι 15.000€
​Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  ​Μέχρι 20.000€
​Μεταφορικά Μέσα Μέχρι 15.000€​
​Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου Μέχρι 2.500€​
​Μελέτες/έρευνες αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€ /μελέτη​


Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

​40% και μέχρι 24.000€ 
(12.000€ ανά ΕΜΕ & μέχρι​ 2 ΕΜΕ) 
                                                
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

Κατά τα στάδια της ένταξης, αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του προϋπολογισμού των τριών πρώτων επιλέξιμων δαπανών  θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  του επενδυτικού σχεδίου

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση στις ιστοσελίδες www.espa.gr, και www.antagonistikotita.gr​​