Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

... τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 

 

Δικαιούχοι

1.  Άνεργοι:

 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την
       ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής
       δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια 
       υλοποίησης του σχεδίου 
 • που πρόκειται να κάνουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (*) συναφή
       με την ειδικότητα, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης έως την καταληκτική
       ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης
 • που δεν έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί
       επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από             
       τις 12/10/2015 

2. Ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα: 

 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
       της Πρόσκλησης, δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ΜΟΝΟ ως ατομικές επιχειρήσεις σε    
       δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή 
       των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι (*).
 • οι οποίοι δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία
       δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 

 

(*)  δύνανται να διαθέτουν ΚΑΔ λιανικού και χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δραστηριότητα, απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας


Επιτρέπονται οι συνεργασίες
μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

Το συνολικό εισόδημα για το 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€ για το ατομικό εισόδημα και τις 35.000€ για το οικογενειακό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 1. να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
         επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από την 1/01/2012 μέχρι και την
         ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
 2. να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
         μορφής κατά την ημερομηνία προδημοσίευσης της πρόσκλησης,  ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την
         ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 

Προϋπολογισμός έργων

Ανώτερο ποσό τις 25.000€ και κατώτερο τις 5.000€

Στην περίπτωση συνεργασίας δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000€, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 
 

                    Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 08/03/2016​ ​​
Προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων: 
έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης


 

​​​ ​Επιλέξιμες δαπάνες
​Κατηγορία δαπάνης
​Μέγιστο επιλέξιμο π​οσοστό / ποσό 
στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
Λειτουργικά π.χ. ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού κ.ά.                                                          60%
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων πχ νομική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, κ.ά.    20%
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις ​10%
​Προμήθεια αναλωσίμων ​15%
​Ασφαλιστικές εισφορές (επιχειρηματία/εταίρων) ​30%

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 
12.000€ 
      
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
​Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
​20%
​Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 
40%


Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση στις ιστοσελίδες www.espa.gr, και www.antagonistikotita.gr​​​​​​