Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

​ 

 

Δικαιούχοι

1.  Άνεργοι

 • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία
       έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
 • που δεν έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας από τις 12/10/2015
 • που διαθέτουν ΑΦΜ και θα κάνουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων
        (Κ.Α.Δ.) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την
       καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης, όπως αυτή θα οριστεί στην
       απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων.


2.
Ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα

 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι, είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν 
       σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να  λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την 11/2/2016 και              
       καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • που πρόκειται να κάνουν σύσταση εταιρείας μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ (διαφορετικούς σε πρωτοβάθμιο
       επίπεδο από τους ήδη υπάρχοντες), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
       χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης,
       όπως αυτή θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων.
       Επιπλέον θα πρέπει να κάνουν διακοπή της υφιστάμενης ατομικής δραστηριότητας.


Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την 
       ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από 
       την 1.01.2012  μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Εξαιρείται η συμμετοχή σε 
       συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης
 • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις κατά τις 12/10/2015 
       και μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Προϋπολογισμός έργων

Ανώτερο ποσό τις 60.000€ και κατώτερο τις 15.000€

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 17/03/2016​ ​​

Προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων: 
έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης​​

 

​​​ ​Επιλέξιμες δαπάνες
​Κατηγορία δαπάνης
​Μέγιστο επιλέξιμο π​οσοστό / ποσό 
στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
​Λειτουργικά π.χ. ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού κ.α. 
                                                          
​​ ​60%
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων π.χ. νομική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου  κ.α. ​8%
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις ​15%
​Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού        30%​  (*)
​Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας  ​     40%  (*)
​Προμήθεια αναλωσίμων
 15%​
​Ασφαλιστικές εισφορές (επιχειρηματία/εταίρων) 
 
30%​

 

​Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 

24.000€

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ​
​Δαπάνες για αναγνώριση είτε ανανέωση αναγνωρισμένου τίτλου βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας​ 20%

(*) Το σύνολο των δυο ποσοστών (30% & 40%) να μην υπερβαίνει αθροιστικά το 50%


Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση στις ιστοσελίδες www.espa.gr, και www.antagonistikotita.gr​​​