Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

... για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

​​Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
 

Επιχειρήσεις που: 
 • απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του      
        ισολογισμού τους να είναι μικρότερο των 10εκ € 
 • έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015 και διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα Κωδικό Αριθμό          
       Δραστηριότητας (ΚΑΔ)​ 
 • διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο,   
       σε  περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον ΚΑΔ στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται η     
       επιχείρηση.

 
Προϋπολογισμός έργων

Έως τον συνολικό Κύκλο Εργασιών (ΚΕ) του έτους 2015 με ανώτερο ποσό τις 200.000€ και κατώτερο τις 15.000€.

​​Παραδείγματα
Επιχείρηση με ΚΕ 2015 ύψους  300.000€    > > >  Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  200.000€  
Επιχείρηση με ΚΕ 2015 ύψους    80.000    > > >   Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  80.000€ 

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό ορίζεται στο 50%
 
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 11/02/2016​ ​​


Εξαίρεση:
 Οι Δαπάνες Παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου ​είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης​

Προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων: 
έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

 
​​​ ​Επιλέξιμες δαπάνες
​Κατηγορία δαπάνης
Μέγιστο επιλέξιμο π​οσοστό / ποσό 
στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος​                                                            ​​ ​40%
​Μηχανήματα-εξοπλισμός​90%
​Άυλες δαπάνες​100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 100.000€

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
​40% και μέχρι 24.000€
(12.000€ ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ)
& μέχρι 2 ΕΜΕ)
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση στις ιστοσελίδες ​www.espa.gr & www.antagonistikotita.gr​​​