Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

​​​​Η Εθνική Τράπεζα, ως βασικός μοχλός στήριξης της επιχειρηματικότητας και αναγνωρίζοντας, για ακόμα μία φορά, τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, είναι έτοιμη να συμβάλει στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξής τους και μέσα από το πλαίσιο των ακόλουθων τεσσάρων νέων προγραμμάτων του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020: 

 

 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων  (www.ependyseis.gr/mis).

 
Κατά τη φάση της υποβολής δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά). Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για κάθε δράση στις ιστοσελίδες www.espa.gr, και www.antagonistikotita.gr

 
Το στελεχιακό δυναμικό των Καταστημάτων μας​ είναι διαθέσιμο για την παροχή σχετικής εξατομικευμένης συνεργασίας και πληροφόρησης.​