Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Υποδείγματα Πληρεξουσίων Φυσικών Προσώπων

Η εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών και η υπογραφή συμβάσεων σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας, διενεργείται με φυσική παρουσία των πελατών της Τράπεζας στο εκάστοτε Κατάστημα συνεργασίας. Ωστόσο, εάν ο πελάτης δεν δύναται να προσέλθει, μπορεί να χορηγήσει ειδικό Πληρεξούσιο.

Προς το σκοπό αυτό, παρατίθενται παρακάτω υποδείγματα πληρεξουσίων για επιλεγμένες συναλλαγές και συμβάσεις, τα οποία περιλαμβάνουν το ανάλογο ελάχιστο επιθυμητό περιεχόμενο.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και για λόγους εφαρμογής της ισχύουσας εσωτερικής πολιτικής και διαδικασιών της ΕΤΕ, δύναται να ζητηθεί η προσκόμιση στην Τράπεζα επιπλέον νομιμοποιητικών και επιβεβαιωτικών εγγράφων προς επαλήθευση και επιβεβαίωση της ταυτότητας του εντολέα και του πληρεξουσίου (εντολοδόχου) για την ολοκλήρωση της διενέργειας των σχετικών εξουσιοδοτικών πράξεων, βάσει πληρεξουσίου.

 

 Δείτε τα σχετικά Υποδείγματα Πληρεξουσίων:

Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Τραπεζικές Συναλλαγές
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Υπογραφή Πρόσθετης Πράξης Ρύθμισης Απαιτήσεων
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Υπογραφή Σύμβασης Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Υπογραφή Σύμβασης Δανείου
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Υπογραφή Σύμβασης Ενεχυρίασης Κινητών Πραγμάτων
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Υπογραφή Σύμβασης Εγγύησης
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Εγγραφή Προσημειώσεως Υποθήκης, προς εξασφάλιση σύμβασης στεγαστικού δανείου
Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για Εγγραφή Προσημειώσεως Υποθήκης, προς εξασφάλιση σύμβασης δανείου ή πίστωσης