Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ II


Με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ II» (Ν.4790/2021), με το οποίο, το Δημόσιο επιδοτεί μέρος των δόσεων των επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. Η επιδότηση του Δημοσίου παρέχεται – υπό προϋποθέσεις - ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων ή/και καταγγελμένων οφειλών.

Βασικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

  • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
  • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
  • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
  • Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν.Ύψος συνεισφοράς/επιδότησης του Δημοσίου:
 
Το ποσοστό της συνεισφοράς/επιδότησης του δημοσίου εξαρτάται από τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανείων στις 31.12.2020 και μεταβάλλεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό συνεισφοράς Δημοσίου ανά Κατηγορία οφειλών ​ ​ ​
Κατηγορία οφειλών Μήνες 1 – 3Μήνες 4 - 6Μήνες 7 - 8
1)   ενήμερες οφειλές (καθυστέρηση < 90 ημερών)90%80%70%
2)   οφειλές σε καθυστέρηση > 90 ημερών80%70%60%
3)   καταγγελμένες οφειλές50%40%30%

 

Σε περίπτωση επιλέξιμης οφειλής της Κατηγορίας 1 με καθυστέρηση < 90 ημερών, ο αιτών θα πρέπει να προβεί σε τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής.

Για τις επιλέξιμες οφειλές των Κατηγοριών 2 & 3 απαιτείται προηγουμένως να επιτευχθεί ρύθμιση με τα προϊόντα της Τράπεζας προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στο πρόγραμμα. 

 
Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας:

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: 

  • ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση,
  • φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών,

υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας COVID-19 και των οποίων τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019.

 

Κάτωθι παρατίθενται τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και το μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης, ανάλογα με την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης σε συνδυασμό με την κατηγορία οφειλών.

 

 

 


Οι αναλυτικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και όλη η πληροφόρηση σχετικά με το Πρόγραμμα αποτυπώνονται στα άρθρα 64 & 77 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ 48/31.03.2021).

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Πρόγραμμα δεν εντάσσονται οφειλές για τις οποίες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υφίσταται άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, μπορεί κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή εγκεκριμένης βάσει του εν λόγω Προγράμματος συνεισφοράς, είτε να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής.

 
Βήματα για τη λήψη της επιδότησης:

Τα βήματα για τη λήψη της επιδότησης είναι τα εξής:

1) Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών ή της ενιαίας πύλης του Δημοσίου με κωδικούς TAXISnet. Η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε την 5η Απριλίου 2021 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

2) Έλεγχοι επιλεξιμότητας:

Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

3) Έγκριση επιδότησης:

Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ώστε να το γνωρίζει.

4) Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων:

Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5) Καταβολή επιδότησης:

  • Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης αναμένεται να ξεκινήσει 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και θα πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, με πίστωση του ακατάσχετου λογαριασμού που θα ανοιχθεί για την κάθε επιλέξιμη οφειλή.
  • Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, με πίστωση του ακατάσχετου λογαριασμού που θα ανοιχθεί για την κάθε επιλέξιμη οφειλή. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Επιπρόσθετα και μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά το χρόνο που είναι καταβλητέες, καθ΄όλη τη διάρκεια παρακολούθησης, που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης πατήστε εδώ.
 

Επίσης, στην ηλεκτρονική σελίδα, www.keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) , μπορείτε να βρείτε χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα (αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας υποβολής αίτησης).