Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Σωματείου κ.λ.π. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επικυρωμένου αντιγράφου του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου με τη σφραγίδα του αρμόδιου Μητρώου ή  ψηφιακά υπογεγραμμένου  (στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του, όπου απαιτείται).

2. Πιστοποιητικού του  αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων  του  καταστατικού , πρόσφατης ημερομηνίας.

3. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

4. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις περιπτώσεις Αθλητικής Ομοσπονδίας, Συνδικαλιστικού Σωματείου, Επαγγελματικού Σωματείου, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Σωματείων, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Οργανώσεων).

5. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

6. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί εξουσιοδοτήσεως για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και περί αναλήψεως χρημάτων από την στο όνομα του Σωματείου τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

7. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

- Το πιστοποιητικό αυτό για τα Αστικά Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων, Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικές Ομοσπονδίες πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τα συνδικαλιστικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών σωματείων, αγροτικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

- Για τα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες επαγγελματικών σωματείων το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) αποκλειστικών προθεσμιών, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα του Σωματείου, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 3 και 4 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, εφόσον, αυτό έχει την ίδια ημερομηνία.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  του σωματείου κλπ. (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή / και ο διαχειριστής, εφόσον υπάρχει).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το σωματείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Σωματείου απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πιστοποιητικού  του  αρμόδιου  Μητρώου  περί των  τροποποιήσεων του  καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  του σωματείου  θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού  με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα.

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

3. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις περιπτώσεις Αθλητικής Ομοσπονδίας, Συνδικαλιστικού Σωματείου, Επαγγελματικού Σωματείου, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Σωματείων, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Οργανώσεων κλπ).

4. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

5. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί αναλήψεως χρημάτων από την στο όνομα του Σωματείου τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

6. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής των αρχαιρεσιών του Σωματείου).

7. Πιστοποιητικού του  Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου περί των τροποποιήσεων  του  καταστατικού , πρόσφατης ημερομηνίας.

- Το πιστοποιητικό αυτό για τα Αστικά Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων, Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικές Ομοσπονδίες πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τα συνδικαλιστικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών σωματείων, αγροτικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

- Για τα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες επαγγελματικών σωματείων το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) αποκλειστικών προθεσμιών, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα του Σωματείου, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 2 και 3 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, εφόσον, αυτό έχει την ίδια ημερομηνία.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  του σωματείου κλπ. (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή / και ο διαχειριστής, εφόσον υπάρχει).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το σωματείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.