Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ναυτική Εταιρεία / Ν.Ε.Π.Α.

​​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των άνω εταιρειών,  απαιτείται η υποβολή   των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδες καταχώρισής του/τους στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα» με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω αρμόδιου Υπουργείου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προσκομίζεται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με την οποία επικυρώθηκε η άνω εκλογή ή ανακοινώθηκε στην άνω Γενική Συνέλευση η εκλογή των συμβούλων.

3. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα που να περιλαμβάνει απόφαση για εξουσιοδότηση των, κατά το καταστατικό, οριζομένων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω Υπουργείου

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιον πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών , δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως,   να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

- Δεν απαιτείται η υποβολή Πρακτικού Δ.Σ. όταν κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Ενταλμένου Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες (εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας) για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με το καταστατικό.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχουσα περίληψη της κατάστασης της εταιρείας (σύσταση, τροποποιήσεις, διάρκεια, μέλη Δ.Σ., εκπροσώπηση κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Εάν  μέτοχος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  μετόχους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ναυτικής Εταιρείας ή Ν.Ε.Π.Α. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα» με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω αρμόδιου Υπουργείου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

2. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα που να περιλαμβάνει απόφαση για εξουσιοδότηση των, κατά το καταστατικό, οριζομένων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιον πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως,  να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

3. Πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχουσα περίληψη της κατάστασης της εταιρείας (σύσταση, τροποποιήσεις, διάρκεια, μέλη Δ.Σ., εκπροσώπηση κ.λ.π.).

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος  και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

- Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλονται και αυτές  με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο οικείο μητρώο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

5.  Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Εάν  μέτοχος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  μετόχους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.