Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Νομικών Προσώπων

Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Νομικών Προσώπων

Για την έναρξη ή τη συνέχιση συνεργασίας των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων με την Τράπεζα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η διαδικασία, τόσο για την ανανέωση γνωμάτευσης νομιμοποίησης, όσο και για την τροποποίηση ισχύουσας γνωμάτευσης νομιμοποίησης, γίνεται εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, μέσω του Internet Banking για επιχειρήσεις. 

Επιλέγοντας το μενού «Υπηρεσίες»/«Νομιμοποίηση», μπορείτε να ενημερωθείτε και να λάβετε καθοδήγηση για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας, να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά ψηφιακά, ή να υποβάλλετε συμπληρωματικά έγγραφα νομιμοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξή του online.

Κάντε σήμερα το αίτημά σας για ανανέωση ή τροποποίηση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων της επιχείρησής σας, μέσα από το Internet Banking για επιχειρήσεις της Εθνικής Τράπεζας.


Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης για το Internet Banking επιχειρήσεων, ή δεν έχετε πρόσβαση στην επιλογή «Υπηρεσίες»/«Νομιμοποίηση», παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας. 

Σε περίπτωση νέας συνεργασίας με την Τράπεζα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κοντινό σας Κατάστημα.