Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Νομικών Προσώπων

Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Νομικών Προσώπων

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Τράπεζας με επιχειρήσεις-πελάτες της και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις σύγχρονες μορφές εταιρικών τύπων και λοιπών νομικών προσώπων καθώς και με σεβασμό προς τις συναλλασσόμενες με την Τράπεζα επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, παραθέτουμε τα ελάχιστα απαραίτητα έγγραφα, για την έναρξη ή την συνέχιση συνεργασίας τους με την Τράπεζα και με σκοπό την διευκόλυνση ενημέρωσης και επιλογής της κατάλληλης κατά περίπτωση τραπεζικής υπηρεσίας.