Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ESIF ERDF Greece Guarantee Fund - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

 

Γενική περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο συμφωνίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συνολικού ύψους € 150.000.000, συμμετέχει στη διάθεση του νέου εγγυοδοτικού προγράμματος «ESIF ERDF Greece Guarantee Fund - Ταμείο Εγγυοδοσίας», που αποσκοπεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), χρηματοδοτεί, με την υποστήριξη του νεοσύστατου Ταμείου Εγγυοδοσίας «ESIF ERDF Greece Guarantee Fund - Ταμείο Εγγυοδοσίας», επενδύσεις και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του Ταμείου είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους.

Διαχειριστής του νέου αυτού Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων που θα χορηγηθούν από την Εθνική Τράπεζα, σε ποσοστό 80%. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

 

Ποιους αφορά

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,
 • δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τα κριτήρια για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ύστερα από αίτημα των πιστωτών τους, όπως ορίζεται στο άρθρο. 4.3 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
 • είναι δυνητικά οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα και με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από την Τράπεζα,
 • είναι εγκατεστημένες ή / και  λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
 • δεν ασκούν ουσιαστική κατά την κρίση της Τράπεζας δραστηριοποίηση σε έναν ή περισσότερους απαγορευμένους κλάδους δραστηριότητας σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική του ΕΤαΕ,
 • δεν τελούν σε «Κατάσταση Αποκλεισμού». Ήτοι : α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει συνάψει πτωχευτικό συμβιβασμό κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών με τους πιστωτές της, δεν έχει αναστέλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, δεν τελεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή υπό οποιαδήποτε άλλη παρόμοια με τις προαναφερόμενες διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· β) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, δεν έχει κριθεί με οριστική και αμετάκλητη δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με βάση το ισχύον δίκαιο και οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν παραμένουν ανεξόφλητες εκτός και αν έχει συσταθεί δεσμευτική ρύθμιση για πληρωμή· γ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, το ή τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία/αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου, βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,  ενέργεια δηλωτική πρόθεσης διαπράξεως παραπτώματος ή βαριά αμέλεια, που θα επηρέαζε την ικανότητα της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί δυνάμει της παρούσας για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επιλογής ή στο πλαίσιο εκτέλεσης νομικής δέσμευσης/συμφωνίας· ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή επιχειρήσεις με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού· iii) απόπειρα επηρεασμού των αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 2018/1046, ως εκάστοτε ισχύει.  iv) απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 2018/1046, ως εκάστοτε ισχύει, δ) Τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν έχει κριθεί με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία/αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου της επιχείρησης έχουν διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις : απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, υποκίνηση ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, ε) η επιχείρηση δεν συμπεριλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα αποκλεισμού και/ή επιβολής χρηματικών ποινών της βάσης δεδομένων του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της ΕΕ (EDES database), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 • είναι επιλέξιμες στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis),
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 2014/C 249/01,
 • δεν είναι εγκατεστημένες σε «μη συνεργαζόμενη δικαιοδοσία». Ως «μη συνεργαζόμενη δικαιοδοσία» νοείται κάθε δικαιοδοσία που δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνούς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου (δηλαδή οποιαδήποτε δικαιοδοσία χαρακτηρίζεται ως μη συμμορφούμενη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά από το ΕΤαΕ) καθώς και αυτές που προβλέπονται στο Παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής 14ης Ιουλίου 2016 για τη «συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες»,
 • στην επιχείρηση  ή στα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις (sanctions) δυνάμει του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Γεωγραφική κατανομή διάθεσης των κεφαλαίων

 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα.

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περιφέρειες

50,30%
Αττική, Νότιο Αιγαίο​Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες​29,30%
Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα​Περιφέρειες Μετάβασης​20,40%

 

Ειδικά χαρακτηριστικά Προγράμματος

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος είναι τα εξής:

Σκοπός χρηματοδότησης:
 • επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια, και
 • κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, για την έναρξη, επέκταση ή ενίσχυση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 37.4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
Ελάχιστο ποσό δανείου :€10.000
Μέγιστο ποσό δανείου :€1.875.000
Ποσοστό εγγύησης :80%
Είδος χρηματοδότησης:

α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα,

β) Μακροπρόθεσμο δάνειο.

Διάρκεια χρηματοδότησης:

κατ'  ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 10 ετών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος.

Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια των 10 ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Περίοδος χάριτος :Παρέχεται δυνατότητα
Επιτόκιο :              Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και εισφοράς του Ν.128/75.
Νόμισμα : Ευρώ
Περιοδικότητα δόσεων :Αποπληρωμή μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.
Λογισμός τόκων : 30.06 και 31.12 εκάστου έτους.
Εκταμιεύσεις :    Εφάπαξ ή τμηματικές έναντι παραστατικών (υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος και όχι αργότερα από την 31.12.2023).
Έξοδα φακέλου :Σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας
Περίοδος διάθεσης  προγράμματος : Έως 31.12.2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

 

 

Λοιποί περιορισμοί επιλεξιμότητας :

Για να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση, πρέπει να πληροί, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω κριτήρια:

 i.             η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων,

ii.             οι επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια που θα υποστηριχθούν από την παρούσα χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες (σύμφωνα με και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της Τράπεζας) και να μην θα έχουν ολοκληρωθεί ή εκτελεστεί ως φυσικό αντικείμενο κατά την ημερομηνία της έγκρισης του δανείου από την Τράπεζα,

iii.            το ποσό του δανείου που θα διατεθεί για την αγορά γης δεν θα υπερβαίνει το 10% της αιτούμενης χρηματοδότησης,

iv.            η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν θα χρηματοδοτήσει α) αποκλειστικά χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή επενδύσεις με σκοπό την απόκτηση ακινήτων όταν αυτή πραγματοποιείται ως χρηματοοικονομική επενδυτική δραστηριότητα καθώς και β) την πραγματοποίηση  καταναλωτικών δαπανών,

v.             το ποσό του δανείου δεν θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis,

v.             ο Δανειζόμενος δηλώνει και εγγυάται ότι η παρούσα χρηματοδότηση δεν θα επηρεαστεί από «παρατυπία» ή «απάτη». «Παρατυπία» συνιστά οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή του εθνικού δικαίου που σχετίζεται με την εφαρμογή της, που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ο οποίος έχει ή ενδέχεται να έχει, το αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. με αδικαιολόγητη δαπάνη. Η «απάτη» περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τις θεωρούμενες, κατά το άρθρο 3 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29–41), απάτες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

vi.            σε περίπτωση χρηματοδότησης δαπανών που εντάσσονται στο αιτούμενο προς χρηματοδότηση επενδυτικό σχέδιο μέσω άλλων Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. ή από άλλο μέσο που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., παρέχεται η σχετική δυνατότητα υπό τον όρο ότι:

(i) ο συνδυασμός αυτός είναι σύμφωνος με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις,

(ii) τηρούνται χωριστά αρχεία για κάθε πηγή οικονομικής συνδρομής,

(iii) οι επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την αιτούμενη χρηματοδότηση διαφέρουν από τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές οικονομικής συνδρομής, και

(iv) εάν οι άλλες πηγές οικονομικής συνδρομής καλύπτουν την ίδια επιλέξιμη δαπάνη, το σύνολο όλων των πηγών στήριξης/συνδρομής δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σχετικής δαπάνης.

 • η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν θα χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων
 • η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν θα χρηματοδοτήσει παράνομες δραστηριότητες ή τεχνητές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή.

 

Πώς θα το αποκτήσετε

      Για την υποβολή αίτησης:

 • Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr όπου μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας για χρηματοδότηση, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.), καθώς και την Τράπεζα με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.
 • Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, προσκομίστε το φάκελο με τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά,  προκειμένου να υποβληθεί και να αξιολογηθεί  το αίτημα σας για παροχή χρηματοδότησης από την Τράπεζα με την εγγήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1.       Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση

2.       Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αίτημα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος από το  ΠΣΚΕ

3.       Επιχειρηματικό/επενδυτικό σχέδιο επιχείρησης σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα της Τράπεζας

4.       Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet

5.       Μόνο για τις εταιρείες ΜΜΕ στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού :

 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού-Ε4) ή
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα  απασχολήσει λιγότερους από : 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.)   ή
 • Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

6.       Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

 • Για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ): αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου  Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας.
 • Για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές

7.   Δήλωση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De minimis

8.   Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ

9.   Γενική δήλωση πλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας  του προγράμματος

10. Υπεύθυνη δήλωση ενημερότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 
Περίοδος διάθεσης  προγράμματος:

Έως 31.12.2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε σήμερα τον Υπεύθυνο Πελατείας σας  ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.