Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

 

Γενική περιγραφή

 

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του αποφασιστικού ρόλου που ιστορικά διαδραματίζει στη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχει σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» («ΕΑΤ»), χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» («Ταμείο»),  με σκοπό την παροχή δανείων προς Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και Μεγάλες Επιχειρήσεις με την εγγύηση του, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους που προκύπτουν από τον κλυδωνισμό της δραστηριότητάς τους εξαιτίας της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

Για τη σύσταση του Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου του Ταμείου έχει πραγματοποιηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) Ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ. Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως  (250.000.000) Ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι παραπάνω πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

 

Σκοπός χρηματοδότησης

Ο σκοπός χορήγησης αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου Κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω της εγγύησης του Ταμείου σε ποσοστό 80%, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID 19.

Ποιους αφορά

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές  (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014),
 • είναι τραπεζικά ενήμερες και δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης ή  την 31.12.2019 σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
 • δεν συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017),
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΔΕΕ),
 • εάν είχαν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.») που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα ημερών). Διευκρινίζεται ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από την ΕΑΤ.

Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, σε τομείς πληροφορικής που σχετίζονται  διαδικτυακά τυχερά παίγνια ή πορνογραφία, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

 

Ειδικά χαρακτηριστικά Προγράμματος

Νόμισμα :Ευρώ
Μορφή χρηματοδότησης :
 • δανειακή (χρεολυτική) σύμβαση,
 • κοινά και μη μετατρέψιμα διμερή ομολογιακά δάνεια
Διάρκεια :Έως πέντε (5) έτη
Μέγιστο ποσό δανείου :

Το μέγιστο ποσό δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει :

• εάν είναι Μικρομεσαία επιχείρηση, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, το ποσό των  €24.000.000,00 

• εάν δεν είναι Μικρομεσαία το ποσό των €57.500.000,00

και, επιπλέον, δεν θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα παρακάτω ποσά:

 
 • (i) το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ' εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους  ή
 
 • (ii) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • (iii) μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου (απαιτείται συμπλήρωση σχετικού πίνακα που παρέχεται από την Τράπεζα) το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων (i) και (ii) για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης της χρηματοδότησης και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.
Ποσοστό Εγγύησης:      80% ανά δάνειο
Περίοδος χάριτος :Παρέχεται σχετική δυνατότητα
Επιτόκιο :Επιτόκιο βάσης Euribor 6 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειζόμενη επιχείρηση και εισφοράς του Ν.128/75.
Περιοδικότητα δόσεων :Τρίμηνη ή εξάμηνη
Εκταμιεύσεις :Εφάπαξ ή τμηματικές
Καταληκτική ημερομηνία  εκταμιεύσεων :Έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020
Εξασφαλίσεις :Παρέχεται η  δυνατότητα λήψης εμπράγματης εξασφάλισης σε πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 40% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης.
Έξοδα φακέλου :Σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας

 

 

 

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στο Πρόγραμμα

Είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες : α) πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014  και β) Μεγάλες Επιχειρήσεις, οι οποίες, δηλαδή, υπερβαίνουν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες μπορούν να θεωρηθούν ΜΜΕ σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό. 

 

Προμήθεια εγγύησης

Στις χρηματοδοτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος, παρέχεται η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ σε ποσοστό 80%. Οι  Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ εντάσσονται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και παρέχονται έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση η οποία αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνει η διάρκεια της εγγυημένης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

    
ΔικαιούχοςΓια το 1ο έτος %

Για το 2ο -3ο  έτος

%

Για το 4ο – 5ο έτος

%

Μικρομεσαία Επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι0,250,501,00
Μεγάλη Επιχείρηση0,501,002,00
    

Σημείωση : Μια επιχείρηση είναι ΜΜΕ σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014 

 

Η προμήθεια καταβάλλεται  εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση της χρηματοδότησης και υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου.

 

Προϋποθέσεις και όροι επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης

Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:

 • για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 800.000 ευρώ
 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας : 120.000 ευρώ
 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αναφορικά με την προμήθεια εγγύησης διευκρινίζονται ότι :

 • Στην περίπτωση που η προμήθεια της αιτούμενης χρηματοδότησης υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης της χρηματοδότησης (διάρκεια ή ύψος δανείου).
 • Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του Δανειζόμενου.
 • Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του εγγυημένου δανείου, τη διάρκειά του δανείου, την προαναφερόμενη προμήθεια εγγύησης που ο Δανειζόμενος  όφειλε να καταβάλλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλλε (εφόσον υφίσταται).
 • Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου δεν διαφοροποιείται ούτε το ύψος της ενίσχυσης που ο Δανειζόμενος τυχόν έλαβε ούτε επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.
 • Η προμήθεια, για το ποσό που δεν καλύπτεται  από επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας.
 • Ενίσχυση για προμήθεια εγγύησης δεν θα αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.
 • Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση (προμήθεια εγγύησης) χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

 

Πώς θα το αποκτήσετε

Για την υποβολή αίτησης:

 • Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr όπου μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας για χρηματοδότηση, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.), καθώς και την Τράπεζα με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.
 • Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, προσκομίστε το φάκελο με τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά,  προκειμένου να υποβληθεί και να αξιολογηθεί  το αίτημα σας για παροχή χρηματοδότησης από την Τράπεζα με την εγγυοδοσία του Ταμείου.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1.       Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση

2.       Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αίτημα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος από το  ΠΣΚΕ

3.       Επιχειρηματικό σχέδιο επιχείρησης σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα της Τράπεζας

 

4.       Τεκμηρίωση Αναγκών Ρευστότητας  (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα της Τράπεζας) μόνο στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης δεν προκύπτει από το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους.

 

Σημειώνεται ότι εφόσον η τεκμηρίωση του ποσού χρηματοδότησης βασίζεται στο μισθολογικό κόστος, προσκομίζονται επιπλέον των κάτωθι, στοιχεία μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019, όπως αυτό προκύπτει από τα Λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

 

5.       Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για 31/12/2019, όπως εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

6.       Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet

 

7.       Μόνο για τις εταιρείες ΜΜΕ στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού,

 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού-Ε4) ή
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα  απασχολήσει λιγότερους από:
  • 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.)   ή
  • Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

8.       Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

 • Για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ): αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου  Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας

   
 • Για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές

   

9.       Δήλωση ενισχύσεων σώρευσης προσωρινού πλαισίου

10.   Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ

11.   Γενική δήλωση πλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας  του προγράμματος

12.   Ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).

13.   Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.

 

Περίοδος διάθεσης  προγράμματος:

Έως 31.12.2020 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε σήμερα τον Υπεύθυνο Πελατείας σας  ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.