Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Παροχή εγγυήσεων

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών και Ενέγγυων Πιστώσεων για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας. Ειδικότερα, σας προσφέρει:

  • Έκδοση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καλή εκτέλεση συμβάσεων, πληρωμή υποχρεώσεων κ.λπ. 
  • Έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών.