Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Loan for Green Investments)

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρηματοδοτικής στήριξης των επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου ποσού €100.000.000, μέρος του οποίου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for Green Investments».

 

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) σε τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η Παραγωγή ηλιακής ενέργειας, Παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή βιοαερίου, Αιολική ενέργεια ή μέσω άλλων μορφών ΑΠΕ, παρέχοντας επιπρόσθετο κίνητρο στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων.

 

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και  συμμετέχει από κοινού με τα τοπικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs for Youth Initiative), παρέχεται επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα υπό τη μορφή μείωσης του επιτοκίου κατά 0,20% (ή 20 μονάδες βάσης) σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

·           Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

·           Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις»

και

·           Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

·           Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

 

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ :

·                δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

·                δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. έργα σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς),

·                δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή να απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. δοκιμές σε ζώα και έρευνα για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους,

·                δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

·                δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού,

·                δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση καπνού ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών).

 

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω αναφερόμενης συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου  σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, μεταξύ 15 και 29 ετών (Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους»).

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους νέους», περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) το τελευταίο εξάμηνο απασχολούν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης),το οποίο (ή τα οποία) δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να το/τα απασχολούν για τουλάχιστον ένα έτος, και/ ή

(β) το τελευταίο εξάμηνο παρείχαν μια θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να παράσχουν θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης). Η εκπαίδευση/πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και  προβλέπεται από μία συμφωνία συνεργασίας σε ισχύ με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή / και επιβεβαιώνεται με επιστολή υπογεγραμμένη από αυτούς τους Οργανισμούς ή / και αποτελεί μέρος του τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης της χρηματοδοτούμενης με την παρούσα επιχείρησης, ή

(γ) το τελευταίο εξάμηνο έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς έξι μήνες.

 


Σκοπός χρηματοδότησης

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ποσού μέχρι € 12,5 εκατ. και συνολικού προϋπολογισμού έως €25 εκατ., όλων των  επιχειρήσεων που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση και δεν έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) μήνες πριν από αυτή.


Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

·                       Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

·                       Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους.

 

Κατηγορίες επενδύσεων

 Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

·                     Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι τεχνικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.

·                     επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή:

                      i.        Έξοδα RDI (συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων μισθών του προσωπικού που συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας και κόστος ανάπτυξης παραχωρήσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων) ·

                     ii.        αγορά αδειών λογισμικού και άλλων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων με εγγενή παραγωγική ικανότητα·

                    iii.        αγορά άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως άδειες χρήσης μη παραγόμενων δημόσιων πόρων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων έως και 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

·                     Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά τα € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).

 

Εξαιρούνται της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος, οι κάτωθι κατηγορίες επενδύσεων:

(i)         αγορά (ή κατασκευή ή ανακαίνιση) ακινήτων με σκοπό την πώληση ή ενοικίαση του κτηρίου σε τρίτον, εκτός αν πρόκειται για την κατασκευή κοινωνικής στέγασης, εμπορικών κέντρων και/ή γραφείων με σκοπό την ενοικίαση σε τρίτους·

(ii)         καταναλωτικές δαπάνες·

(iii)        αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν συνδέονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή επιχειρησιακή δραστηριότητα (όπως η διαπραγμάτευση εισηγμένων μετοχών, άλλων αξιογράφων ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού επιχείρησης κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (λ.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορά επιχειρήσεως)·

(iv)        επιχειρήσεις με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο·

(v)        επενδύσεις στον τομέα της υγείας με μονάδες ασφαλείας, κλειστά ψυχιατρικά ή/και σωφρονιστικά κέντρα·

(vi)        επενδύσεις στον τομέα της υγείας που δεν σέβονται τις κοινές αξίες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας (αειφόρες λύσεις για την κοινωνία βάσει επιστημονικών στοιχείων και ισοτιμίας πρόσβασης).

(vii)       νέοι λέβητες αερίου οποιασδήποτε χωρητικότητας, αντικατάσταση μεγάλων λεβήτων αερίου με χωρητικότητα άνω των 20 MWth·

(viii)      η εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα·

(ix)        η έρευνα και παραγωγή πετρελαίου, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση·

(x)        η έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση ·

(xi)        η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το Πρότυπο Απόδοσης Εκπομπών (δηλ. 250 γραμμάρια CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με μεγάλες δεξαμενές·

(xii)       η παραγωγή θερμότητας / προμήθεια και συνδυασμένη παραγωγή ψύξης / θερμότητας και ισχύος (CCHP, CHP), με εξαίρεση:

(a)        την παραγωγή θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή επιλέξιμης συμπαραγωγής,

(b)        την αντικατάσταση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων λεβήτων φυσικού αερίου με χωρητικότητα έως και 20 MWth εκτός εάν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, που ορίζονται ως λέβητες με βαθμολογία Α στην Ε.Ε. (ισχύει για <400kWth) ή λέβητες με απόδοση > 90%,

(c)        την αποκατάσταση ή επέκταση υπαρχόντων δικτύων τηλεθέρμανσης, η οποία είναι επιλέξιμη εάν δεν υπάρχει αύξηση των εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της καύσης άνθρακα, τύρφης, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε ετήσια βάση,

(d)        νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης ή σημαντικές επεκτάσεις υπαρχόντων δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οποία είναι επιλέξιμα εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 50% απόβλητη θερμότητα ή 75% συμπαραγωγή θερμότητας, ή 50% από συνδυασμό ενέργειας και θερμότητας

(xiii)      η κατασκευή νέων κτιρίων και σημαντική αποκατάσταση υπαρχόντων κτιρίων (άνω του 25% της επιφάνειας ή 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένης της γης), τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ενέργειας που ορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD, 2018/844 / ΕΕ). Ως προς τα έργα που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας / θερμότητας που χρησιμοποιούν βιομάζα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι βιωσιμότητας της βιομάζας:

(a)         η πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένα βιοκαύσιμα εντός της ΕΕ ή να πιστοποιείται για βιωσιμότητα όταν προέρχεται εκτός της ΕΕ ·

(b)        η δασική πρώτη ύλη πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αειφόρου δασικής πιστοποίησης ·

(c)         αποκλείεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση/προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενοι βιότοποι περιλαμβάνουν περιοχές Natura 2000 που ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, βιότοπους που αναγνωρίζονται βάσει των συμβάσεων Ramsar, Bern (δίκτυο Emerald) και της Βόννης καθώς  και περιοχές που έχουν οριστεί ή προσδιοριστεί για χαρακτηρισμό ως προστατευόμενες περιοχές από τις εθνικές κυβερνήσεις.

 

Διευκρινίζεται, ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις για παραγωγή ενέργειας / θερμότητας / ψύξης ισχύουν επίσης για κυρίως έργα που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, π.χ. μια εγκατάσταση παραγωγής λουλουδιών.


Όροι χρηματοδότησης

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps), με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης το ποσό των € 12,5 εκατ.
  • Για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης με πόρους προερχόμενους από την ΕΤΕπ και της χρηματοδότησης με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της αξίας του επενδυτικού σχεδίου (ποσό επιδότησης και δανείου αθροιστικά).
  • Η μορφή χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος αφορά αποκλειστικά την αγορά παγίων και ειδικότερα την παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η Παραγωγή ηλιακής ενέργειας, Παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή βιοαερίου, Αιολική ενέργεια ή μέσω άλλων μορφών ΑΠΕ, ισχύος μέχρι 12ΜW.
  • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
  • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.
  • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
  • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου, πλέον περιθώριου.
  • Προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%) .

 


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.
2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:
-  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 
-  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

·                     δεν απασχολεί προσωπικό ή θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ. και κατατάσσεται στην κατηγορία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) ή 

·                     θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης).

 

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης.
4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.

5. Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.

6. Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης.

7. Υπεύθυνη δήλωση της Πρωτοβουλίας «Απασχόλησης για τους Νέους» (Προαιρετικά)


Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 01.08.2024.  


Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.