Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Loan for Female Empowerment)

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης των υγιών επιχειρήσεων που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου ποσού €25.000.000 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for Female Empowerment».

 

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και στη στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές επιχειρηματικές θέσεις.

 

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τράπεζα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1958 με τη συνθήκη της Ρώμης και συμμετέχει μέσω της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις».
 • Πληρούν τουλάχιστον ένα από δυο κριτήρια επιλεξιμότητας για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, όπως παρατίθενται στη συνέχεια.

  και
 • Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

 

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ :

 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς)
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή  προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών)

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

 


Κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών
  

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσες επιχειρήσεις στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληρούν ένα από δυο ακόλουθα κριτήρια :


 Για την υπαγωγή του Δανειζόμενου στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης, ο Δανειζόμενος δηλώνει ότι στηρίζει την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληροί κατ' ελάχιστον ένα από δυο ακόλουθα κριτήρια, ήτοι:

α) Γυναικεία επιχειρηματική ηγεσία:

Στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης συμμετέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% γυναίκες και, όταν υπάρχει, Διοικητικό Συμβούλιο/Επενδυτική Επιτροπή της επιχείρησης, αυτό αποτελείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% από γυναίκες, ή

β) Γυναικεία επιχειρηματικότητα :

Γυναίκες κατέχουν περισσότερο από το 50% των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

  


Σκοπός χρηματοδότησης

Χρηματοδοτούνται μέχρι € 12.5 εκατ. όλες οι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 25 εκ., που διενεργούνται μέσω επιλέξιμων Επενδυτικών και Επιχειρηματικών  Σχεδίων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση.


Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Δασμούς και Φόρους, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.  


Κατηγορίες επενδύσεων

 Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως:
  • δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης
  • έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
  • δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.


 Όροι χρηματοδότησης

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps).
 • Επενδυτικά σχέδια Επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης από την Ε.Ε., μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 100% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) αλλά δεν μπορεί να υπερβεί η χρηματοδότηση το ποσό των €12,5 εκατ.
 • Μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος : α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα,  β) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων και γ) Παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, με εκχώρηση της αναλογούσας επιχορήγησης.
 • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου + περιθώριο.
 • Προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%) .


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.
2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:
-  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 
-  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

 • θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.) ή 
 • θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή
 • δεν απασχολεί προσωπικό.


3.            Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης.
4.            Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.
5.            Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.
6.            Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης του κριτηρίου επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών.
7.            Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης.


Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 23.07.2021.  

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.