Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Covid-19 Response)

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύνηψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου συνολικού ποσού €200.000.000, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση της παροχής ρευστότητας προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) μέσω του Προγράμματος «NBG Covid-19 Response for SMEs and MidCaps».

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης αποτελεί την απάντηση της ΕΤΕπ στην αντιμετώπιση των συνεπειών έξαρσης της πανδημίας του Covid-19 και των οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει, με σκοπό να μετριαστούν οι βραχυπρόθεσμοι περιορισμοί στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και  συμμετέχει από κοινού με τα τοπικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 0,25% (ή 25 μονάδες βάσης) σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις» και
 • Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

 

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ :

 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. έργα σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς)
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή να απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ.  δοκιμές σε ζώα και έρευνα για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

  Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή , επεξεργασία ή προώθηση καπνού ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών)

   

  Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

   


  Σκοπός χρηματοδότησης

  Χρηματοδοτούνται το σύνολο των νέων επιλέξιμων δαπανών κεφαλαίου κίνησης μέχρι € 12.5 εκατ., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης όπως ενδεικτικά π.χ. αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων και εμπορευμάτων) και απαιτήσεων, τα οποία είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

  Επιλέξιμες δαπάνες για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης του προγράμματος αποτελούν επίσης το κόστος μισθοδοσίας,  οι πληρωμές φόρου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δασμών, δηλαδή φόρος ή δασμός που πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με εισαγωγές ή εξαγωγές), κοινωνικές εισφορές, διοικητικές δαπάνες καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα.


  Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:
 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

   

  Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate, για αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές (όπως η αγορά μετοχών, η αναχρηματοδότηση δανείων κεφαλαίου κίνησης ή επενδυτικών δανείων) και για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.  


   Όροι χρηματοδότησης
 • Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης : € 12,5 εκατ.
 • Μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος :Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου + περιθώριο επιτοκίου (καθορίζεται κατόπιν αξιολόγησης της επιχείρησης).
 • Προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%).

   


  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

  1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.
  2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:
  -  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 
  -  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:
 • δεν απασχολεί προσωπικό ή θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ. και κατατάσσεται στην κατηγορία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) ή 
 • θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης).
 •  

  3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης.
  4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.
  5.   Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.
  6.   Επιχειρηματικό Σχέδιο επιχείρησης.


  Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

  Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 31.05.2022.  

  Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.