Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια σε συνάλλαγμα

Γενική περιγραφή

Αν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε νομίσματα εκτός ευρώ, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες σας σε νόμισμα της επιλογής σας από τα διαπραγματεύσιμα στη Διατραπεζική Αγορά Συναλλάγματος Αθηνών.

Χαρακτηριστικά

  • Συνδυασμός του νομίσματος δανεισμού με τους συναλλαγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της (εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, άμεσες επενδύσεις μεταφοράς κέντρου δραστηριότητας σε άλλες χώρες κ.λπ.)
  • Δυνατότητα αντασφάλισης έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων, με προαγορά συναλλάγματος (option, forward)
  • Επιτόκιο βασισμένο στο Επιτόκιο της Διατραπεζικής Αγοράς Λονδίνου (LIBOR), πλέον περιθωρίου, που αντιπροσωπεύει την κάλυψη των πιστωτικών και άλλων κινδύνων
  • Ελάχιστο ποσό το ισόποσο των €15.000, χωρίς μέγιστο όριο
  • Επιτόκιο διάρκειας 1, 2 εβδομάδων ή 1 έως 12 μηνών
  • Επιτόκιο διάρκειας 1 ημέρας (overnight) για χρηματοδοτήσεις σε USD