Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

O Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της χώρας, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συγχρηματοδοτήσεων και αυτοχρηματοδοτήσεων (Public Private Partnerships-PPPs, Project Finance Initiatives- PFIs). Η βασική χρηματοδοτική επιλογή για την υλοποίηση τέτοιων έργων είναι η δόμησή τους με τη μορφή του Project Finance.

Στο Project Finance, η χρηματοδότηση του έργου έχει ως κύρια ή/και αποκλειστική πηγή αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων τα προσδοκώμενα έσοδα και εξασφαλίζεται με τα στοιχεία του ενεργητικού του Έργου (χρηματοδότηση χωρίς ή με περιορισμένη αναγωγή στους φορείς της επένδυσης /limited or non recourse financing).

Επίσης, η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και σε ιδιώτες για την υλοποίηση επενδυτικών έργων μεγάλης κλίμακας. Η Διεύθυνση παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

  • η κατάρτιση προκαταρκτικών μελετών και οικονομικών μοντέλων,
  • η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και η δόμηση προσφορών που υποβάλλονται από ιδιώτες/υποψήφιους ανάδοχους κατά τη διαγωνιστική διαδικασία,
  • η διαπραγμάτευση οικονομικών όρων συμβάσεων παραχώρησης,
  • η υποστήριξη των εμπλεκόμενων νομικών προσώπων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κατά τη φάση υλοποίησης του έργου
  • οι υπηρεσίες συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του Έργου

 

Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων διαθέτει έμπειρα στελέχη, τα οποία έχουν συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη του θεσμού των συγχρηματοδοτούμενων/αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα. Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων διαθέτει πιστοποιημένο, με ISO 9001:2008, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου που προσφέρει με έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, στην επιτυχή και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών και στην τήρηση του κανονιστικού πλαισίου (MiFID, SOX κτλ). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων καθώς η Διεύθυνση μπορεί να λειτουργήσει ως χρηματοδότης και ως σύμβουλος σε αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Μέσω της Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων, υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής τις οποίες μπορεί να χρειαστεί ο εταιρικός πελάτης. Με βάση τις ανάγκες κάθε έργου, η Τράπεζα παρέχει τις υπηρεσίες της είτε ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή εξειδικευμένους συμβούλους.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.