Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πεδία Εφαρμογής

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από τη Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ έργα σε όλη τη χώρα που αφορούν σε υποδομές παιδείας, υγείας, διαχείρισης απορριμμάτων, εγκαταστάσεων άμυνας, στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, σωφρονιστικών καταστημάτων και συνεδριακών χώρων.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.