Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δραστηριότητα ΕΤΕ

Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των ΣΔΙΤ. Με βάση την εμπειρία της ως Συμβούλου ή/και Χρηματοδότη στα μεγάλα έργα παραχώρησης, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου. Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Τράπεζας (ΔΜΕ), ανεξάρτητα ή στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών, έχει αναλάβει το έργο του Συμβούλου για τα πρώτα έργα που έθεσαν σε εφαρμογή το θεσμό των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Δ.Μ.Ε. ανέλαβε έργο παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου στα έργα:

  • 27 Σχολικές Υποδομές στην Περιφέρεια Αττικής με ενδεικτικό προϋπολογισμό € 150 εκ. + Φ.Π.Α. (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Α.Ε.
  • Φοιτητικές εστίες στις πανεπιστημιουπόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό € 74,5 εκατ. + Φ.Π.Α. (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
  • Νέο Ογκολογικό και Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με ενδεικτικό προϋπολογισμό € 654 εκ. + Φ.Π.Α. (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  • 6 κτίρια στέγασης των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προϋπολογισμό € 74 εκ. + Φ.Π.Α.  (+ 20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
  • Φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό € 61 εκατ. + Φ.Π.Α. (+ 20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
  • Κτίρια στέγασης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας με ενδεικτικό προϋπολογισμό € 40εκ. (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.