Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ταμείο Υποδομών

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την υποστήριξη της Πράσινης Οικονομίας και την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, συνήψε, πρώτη στην Ελλάδα, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείων με πόρους από το «Ταμείο Υποδομών» (εφεξής ΤΑΜΥΠΟΔ) σε επιλέξιμα έργα.

Στόχος του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι να προσφέρει χρηματοδότηση με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων ανταποδοτικών έργων στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν από το ΤΑΜΥΠΟΔ € 450 εκατ. την περίοδο 2019 – 2023, τα οποία θα κινητοποιήσουν τουλάχιστον € 650 εκατ. συνολικών επενδύσεων σε επιλέξιμα έργα. Προτάσεις χρηματοδότησης μπορούν  να υποβληθούν από οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί επιλέξιμο έργο.

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από τις επιστροφές κεφαλαίου του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής JESSICA της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Εποπτεύουσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του ΤΑΜΥΠΟΔ.

Η Εθνική Τράπεζα θα διοχετεύσει πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ και θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα που θα επιλεγούν.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο 

Πρόσκληση

Παράρτημα 4: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδυτικού Σχεδίου