Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πιστοποίηση ISO

Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και σε ιδιώτες για την υλοποίηση επενδυτικών έργων μεγάλης κλίμακας. Στοχεύοντας στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων υλοποίησε και διατηρεί μέχρι σήμερα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 έχει σαφή προσανατολισμό προς τη διασφάλιση της ικανοποίησης του Πελάτη, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης, τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου, τη βελτίωση της εικόνας της εταιρίας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων, την ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας και, τέλος, την αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευσή μας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.