Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ομολογιακά δάνεια

Γενική περιγραφή

Τα εταιρικά ομολογιακά δάνεια αποτελούν μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έναντι του απευθείας τραπεζικού δανεισμού και των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Εκδίδονται για τη χρηματοδότηση μιας εταιρίας με ξένα κεφάλαια, χρησιμοποιούνται για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και επενδύσεων και καλύπτονται είτε από τραπεζικά ιδρύματα (συνήθως σε κοινοπρακτική βάση), είτε μέσω αυτών από θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές.

Τα εταιρικά ομολογιακά δάνεια διέπονται από τον Ν.3156/2003.

Χαρακτηριστικά

  • Αποπληρωμή: σε δόσεις με ή χωρίς περίοδο χάριτος ή εξόφληση του κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου.
  • Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη.
  • Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα από συνεννόηση της επιχείρησης με την Τράπεζα.