Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Campaigns
  • Παράταση χρονικού διαστήματος της επιδότησης τόκων

Παράταση χρονικού διαστήματος της επιδότησης τόκων

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για την δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος της επιδότησης τόκων για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή και για το διάστημα 1/7/2020 έως και 31/8/2020, όπως αυτή ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 63890/22.06.2020 (ΦΕΚ Β' 2486/22.06.2020).

 

Για να ενταχθείτε στην εν λόγω παράταση θα πρέπει:

 

  • Να υποβάλετε αίτημα παράτασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεωντο αργότερο έως την 31/8/2020, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν και κατά την αρχική υποβολή της πρότασης
  • Να επισυνάψετε στο αίτημα σας επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης (μπορείτε να την βρείτε εδώ).

 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή του αιτήματος παράτασης από την πλευρά σας, καθώς αιτήματα τα οποία δεν θα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την προαναφερόμενη καταληκτική προθεσμία δεν θα μπορέσουν να αξιολογηθούν και να λάβουν την επιπλέον ενίσχυση.

 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε υποβολή του αιτήματος παράτασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, παρακαλούμε όπως αγνοήσετε το παρόν μήνυμα.