Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

EaSI-Πρόγραμμα Εγγυήσεων

    

 

Πρόγραμμα Εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (Employment and Social Innovation) (EaSI Guarantee Facility) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»)

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με πρόθεση να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων -ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία-, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ)  συμφωνία συνολικού ύψους €40.000.000, για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ θα παράσχει εγγυήσεις προς την  Εθνική Τράπεζα, δίνοντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση ή να παρέχει χρηματοδοτήσεις με μειωμένο επιτόκιο λόγω των παρεχόμενων εγγυήσεων.

Ειδικότερα μέσω του προγράμματος EaSI, επιδιώκεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την πρόσβαση δικαιούχων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000 με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ορίου ή/και εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και  χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων. Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εστιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

​Στόχος του Προγράμματος ΕaSI και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο παροχής εγγυήσεων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση:

 • πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (μέχρι και  €2 εκατ. κύκλος εργασιών και λιγότερα
      από10 άτομα προσωπικό),

 • νεοφυών επιχειρήσεων σε φάση εκκίνησης, ωρίμανσης και ανάπτυξης και 

 • επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
      προβλήματα 
  πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστικά προγράμματος χρηματοδότησης

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος, είναι τα εξής:

Σκοπός χρηματοδότησης:

 • Κεφάλαιο κίνησης
 • Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια/εξοπλισμό

Μέγιστο ποσό δανείου : €25.000

α) EaSI - Όριο Υπερανάληψης (EaSI–Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνo), ετήσιας ανανέωσης, μέχρι και 5 έτη, με μόνη υποχρέωση την μηνιαία καταβολή των αναλογούντων τόκων, με ελάχιστο ποσό καταβολής κάθε μήνα €50. Παρέχεται και με τη μορφή Ανακυκλούμενου Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο), ετήσιας ανανέωσης, και λογισμό τόκων 30/06 και 31/12 κάθε έτους.
Μετά το πέρας των 5 ετών θα πρέπει να συμφωνηθεί ο τρόπος  ολοσχερούς εξόφλησης του δανείου με δυνατότητα αποπληρωμής σε περίοδο 12 μηνών, το αργότερο.

β) EaSI - Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα: κατ’ ελάχιστον 3 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 3 μήνες. Αποπληρωμή: με μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και λογισμό τόκων 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

γ) EaSI-Χρηματοδότηση αγοράς παγίων: κατ’ ελάχιστον 3 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 6 μήνες. Αποπληρωμή: με μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και λογισμό τόκων 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Η εγγύηση του προγράμματος παρέχεται για μέγιστη διάρκεια έξι ετών από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης με το δανειολήπτη.
Επιτόκιο:
Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χρηματοδότησης ΜΜΕ, σήμερα 5,85%, πλέον περιθωρίου και αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75.
Το τελικό επιτόκιο (εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν.128/75) δε μπορεί να υπερβαίνει το 8% και είναι μειωμένο σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας κατά τουλάχιστον 0,5% λόγω της παρεχόμενης εγγύησης από το ΕΤαΕ.
​Νόμισμα:Ευρώ
Εξασφαλίσεις:Δε θα λαμβάνονται, εκτός από τυχόν ενοχικές (προσωπικές εγγυήσεις).

​Έξοδα:
• Για όρια υπερανάληψης ή για ανακυκλούμενα κεφάλαια κίνησης (όρια):
  €250 ετησίως
• Για δάνεια τακτής λήξης: €250 άπαξ

Πρόσθετες Υπηρεσίες
Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Μέσω του EaSI παρέχονται εστιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν.

Γενικές πληροφορίες

 

 • Η παροχή τους είναι υποχρεωτική από τους όρους του προγράμματος. 
 • Διεξάγονται μέσω συμβουλευτικών εταιρειών που έχει επιλέξει η Τράπεζα. 
 • Η αμοιβή των συμβούλων βαραίνει το δικαιούχο και παρακρατείται από το προϊόν του δανείου
      κατά την
   ενεργοποίησή του.
 • Διαμορφώνονται με βάση τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και με γνώμονα την εύλογη
      επιβάρυνση σε
   σχέση με το ύψος της παρεχόμενης χρηματοδότησης και των παρεχόμενων
      υπηρεσιών.

 

Αντικείμενο
Οι ειδικότερες υπηρεσίες και προγράμματα εξειδικεύονται κατόπιν συνεννόησης με το Σύμβουλο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά κάποια από τα παρακάτω:

 • ανίχνευση των αναγκών της δανειοδοτούμενης επιχείρησης,
 • εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές ενότητες, όπως Ανάπτυξη και Προώθηση Πωλήσεων,
 • Βιωσιμότητα Επιχειρηματικών Σχημάτων, και Ρευστότητα–Χρηματοδότηση,
 • προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Κόστος
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως έχει κοινοποιηθεί από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, συνοψίζεται παρακάτω:

Έτη Λειτουργίας επιχείρησης Ποσό χρηματοδότησης  Καταβαλλόμενη αμοιβή 
Άνω των 3 ετών
(κατά την ημερομηνία αίτησης)
​  Ανεξαρτήτως​  €210 (*)
​Μέχρι 3 έτη
(από την ημερομηνία της αίτησης)
​Μέχρι €15.000
  €250 (*)
 €15.001 –  €25.000 
  ​€350 (*)

*πλέον αναλογούντος ΦΠΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης (*)

 • Έντυπα Ε3 τελευταίας τριετίας

 • Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος/εργασιών και τυχόν μεταβολών, από την
       αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
       ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση), βεβαίωση καταχώρισης και μεταβολών της
       επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

 • Για εταιρείες: Αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά 
       συμφωνητικά), αναλόγως της νομικής μορφής: Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης 
       μετόχων ή εταίρων

 • ​Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά λογιστικά Βιβλία (πρ. Β’ Κατηγορίας Βιβλίων)

 • ​Φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχης περιόδου 
        προηγούμενου έτους - κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και αντίστοιχο προσάρτημα 
        (όπου είναι διαθέσιμα)

 • Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρ. Γ΄ κατηγορίας)

 • ​Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών, με τα σχετικά προσαρτήματα, υπογεγραμμένοι και από 
       λογιστή ή δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ και αντίστοιχα προσαρτήματα

 • Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών κλεισμένης χρήσης (Δεκεμβρίου ή Ιουνίου
       κατά περίπτωση), υπογεγραμμένα από λογιστή ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
       (πριν το κλείσιμο των αποτελεσματικών λογαριασμών)

 • Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους,   
       υπογεγραμμένα από λογιστή ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
Οικονομικά Στοιχεία Φορέων επιχείρησης / εγγυητών

 • Έντυπα Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίας τριετίας, αντίγραφο 
       τελευταίας διαθέσιμης επιβεβαιωμένης Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (πρ.
       εκκαθαριστικά σημειώματα Φυσικών Προσώπων) και αντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Βεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) τελευταίου έτους (*)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το πρόγραμμα

 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ τελευταίου έτους ή Βεβαίωση ΙΚΑ περί μη απασχόλησης
       προσωπικού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί
       προσωπικό ή (σε περίπτωση υπό-σύσταση ή νεοσύστατων επιχειρήσεων) Υπεύθυνη Δήλωση του 
       νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησης θα απασχολήσει
       λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ΕΜΕ ή η επιχείρηση δε θα απασχολήσει προσωπικό

 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ και έντυπο Ε3 τελευταίου έτους συνεργαζόμενων ή
       συνδεδεμένων επιχειρήσεων (*)

 • Επιστολή περιγραφής Επιχειρηματικού Σχεδίου (BusinessPlan), τυχόν προσφορές/προτιμολόγια
       για τις υπό χρηματοδότηση δαπάνες παγίων στοιχείων.

 • Υπεύθυνη Δήλωση επιλεξιμότητας και μη αποκλεισμού

 • Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ

 • Ερωτηματολόγιο υποψήφιου δανειολήπτη


  Συνοπτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης
   ενώ για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της σχετικής αίτησης, επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας, ή μέσω i-bank Internet Banking

(*) όπου είναι διαθέσιμα

​Περίοδος διάθεσης  προγράμματος: μέχρι 18/03/2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια :

 • Είναι πολύ μικρές σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή απασχολούν λιγότερους απο 10 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα € 2 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια «Μη επιλέξιμες Επιχειρήσεις& Δραστηριότητες».
 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
 • Δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τις διέπει όσον αφορά την υπαγωγή τους σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών τους. 
 • Δεν εκτελούν δραστηριότητες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων) θεωρούνται παράνομες.
 • Δεν είναι σε καθεστώς αποκλεισμού, δηλαδή:
 1. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, βάσει δικαστικής απόφασης,  και υπό το πλαίσιο αυτό, τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν έχουν συνάψει συμφωνία με τους πιστωτές, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, όπως προκύπτει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

 2. κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη το ή τα πρόσωπα που έχουν την αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους συμπεριφορά, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος

 3. κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη το ή τα πρόσωπα που έχουν την αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, δεν έχουν καταδικαστεί για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 4. δεν είναι, εγγεγραμμένες στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς, η οποία έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1302/2008 της 17ης Δεκεμβρίου 2008 υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία 2. και 3. δεν εφαρμόζονται όταν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη καταλλήλων μέτρων κατά των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί αυτών, που αποτελούν αντικείμενο των ανωτέρω αποφάσεων.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Δραστηριότητες

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:

√ Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Κάθε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας της χώρας παραγωγής, εμπορίου ή δραστηριότητας   ("Παράνομη οικονομική δραστηριότητα").

√ Καπνό και απόσταξη αλκοολούχων ποτών

√ Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών

√ Καζίνο

√ στον Τομέα Πληροφορικής (Περιορισμοί): Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεων, οι οποίες:

     • στοχεύουν ειδικά:

i. στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία περιλαμβάνεται στους απαγορευμένους

Τομείς που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία,

ii. στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικά καζίνο ή

iii. στην πορνογραφία,

     • έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη:

i. είσοδο σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή

ii. λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

√ στον Τομέα Επιστήμης Ζωής (Περιορισμοί)

Κατά την παροχή στήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που αφορούν σε: κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα ζητεί μέσω της Τράπεζας, τις κατάλληλες ειδικές διαβεβαιώσεις σχετικά με τον έλεγχο των νομικών, κανονιστικών και ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με τέτοιας φύσεως ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή/και των ΓΤΟ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους προς τις σελίδες γενικής ενημέρωσης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: