Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προγράμματα Εγγυοδοσίας

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

EaSI-Πρόγραμμα Εγγυήσεων

Μικροπιστώσεις που συνδυάζονται με συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) για πολύ μικρές επιχειρήσεις...

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Γ' Κύκλος)

Eγγυοδοτικό Πρόγραμμα ESIF EAFRD Greece του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΑΤ

ΤΑΔΥΜ-COVID19-ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ