Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων - EAT

Εφάπαξ Κεφάλαιο Κίνησης με ευνοϊκούς όρους, για την ενίσχυση ρευστότητας της επιχείρησης σας.

Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση για να καλύψετε τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας, προσκομίζοντας υποχρεωτικά business plan. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (τιμολογίων). 

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια,  λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ε.Α.Τ. και της συμμετοχής της ΕΤΕπ στο Πρόγραμμα. Το επιτόκιο για τα κεφάλαια που χρηματοδοτεί η Τράπεζα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω κατά 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου, υπό προϋποθέσεις.

Διάρκεια χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Ποσό δανείου

Από €10.000 έως και €1.500.000

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν ως τις 30.06.2025. Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά και η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, ήτοι την 30.06.2025. Οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026, όποια ημερομηνία προηγείται.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων. Ο εκτοκισμός πραγματοποιείται την 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Αναλυτικές πληροφορίες

Το όφελος προκύπτει από την ευνοϊκή τιμολόγηση καθώς η επιχείρηση επωφελείται από :

  • Το μηδενικό επιτόκιο  για το 40% του ποσού του δανείου, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ.
  • Το μειωμένο επιτόκιο  κατά 25μ.β. (0,25%) λόγω της συμμετοχής της ΕΤΕπ, που εφαρμόζεται στο ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα, σε σύγκριση με το επιτόκιο που θα εφάρμοζε η Τράπεζα σε αντίστοιχη χρηματοδότηση ίδιου επιπέδου εξασφαλίσεων.
  • Αποκλειστικά για επιχειρήσεις που δεν έχουν πάρει μέχρι και τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, επιχειρηματική χρηματοδότηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα της ΕΑΤ (νοούνται και επιχειρηματικά Προγράμματα της ΤΕΜΠΕ/ΕΤΕΑΝ), παρέχεται επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, ύψους 3%  που εφαρμόζεται στο επιτόκιο του ποσού που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα.
 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ: 

  • Κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου
  • Σταθερού επιτοκίου για 3 ή 5 χρόνια.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/1975. 

Εντάσσεται στον Κανονισμό De Minimis (Ε.Ε.) 1407/2013 όπως εκάστοτε ισχύει.
Λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 100% του ποσού του δανείου.
Ισχύει το γενικό τιμολόγιο της Τράπεζας για συναφείς χρηματοδοτήσεις.

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1ο

Υποβάλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ (https://kyc.hdb.gr/) επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας την Εθνική Τράπεζα. Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στην KYC

 
Βήμα 2ο
Υποβάλετε αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  στο www.ependyseis.gr/mis/ για το προϊόν και το ποσό που είχατε επιλέξει στην πλατφόρμα KYC.  Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ
Βήμα 3ο
Με την εκτυπωμένη αίτησή σας από την πλατφόρμα του ΠΣΚΕ καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης σας, επισκέπτεστε το Κατάστημα συνεργασίας σας της ΕΤΕ ή τον Υπεύθυνο Πελατείας σας. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα. 
Βήμα 4ο
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας και να υπογράψετε τη δανειακή σας σύμβαση. Κατόπιν το ποσό που έχει εγκριθεί μπορεί να εκταμιευτεί είτε στον σύνολό του είτε τμηματικά στο λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην ΕΤΕ. 
Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων - EAT

You may also like

Discover even more products and services for your business.

Business BASIC

Business BASIC

Fulfil your business needs with significant privileges
Learn more
Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Cover the needs and the expenses of your business easily
Learn more
e-commerce solutions

e-commerce solutions

Achieve online sales and more liquidity, easily and efficiently
Learn more
Time deposits

Time deposits

Save in Euro or in foreign currency and increase your performance
Learn more
Customer onboarding

Customer onboarding

Start the relationship of your business with the bank, online
Learn more
Digital Banking for business

Digital Banking for business

Check your transactions, payroll, remittances and much more from your computer
Learn more
Business Loan Express

Business Loan Express

Get a business loan, entirely online, and quickly cover your business liquidity needs.
Learn more
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Manage online all the international trade transactions of your business
Learn more
Ethniki 2.0

Ethniki 2.0

Discover the support framework we created regarding the Resilience & Recovery Fund
Learn more
Collaboration with eBay

Collaboration with eBay

Promote your products in the global market with the tools and resources we offer you in cooperation with eBay.
Learn more

Digital Banking is now simpler than ever

Download the NBG Business Mobile Banking app now.

Manage the daily transactions and banking needs of your business easily and quickly, wherever you are.

View all of your business’s products, make transfers and remittances, pay bills, personalize your home screen according to your needs and manage all approvals, online, from your mobile.


App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Download the NBG Business Mobile Banking app now.

Your Business Banking RM is waiting for you

Your Business Banking RM will propose ideas and provide you with guidance on the options that best suit your needs. With their direct support and specialized knowledge, you can define your goals and set up the right plan to achieve them.
Close
Close
back-to-top